Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2009 № 3

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş XÜSUSİ  BURAXILIŞ

M
ÜNDƏRİCAT – СОДЕРЖАНИЕ

Baş redaktordan

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

MEHDİYEVA A. Suriyada qədim şumer mədəniyyətinin izləri

İSMAYILOV R. Abbasilər Misirində şəhərlər vəşəhərsalma

ДЖАЛИЛОВ А. Тюркский фактор в истории формирования Болгарского государства

ƏLİYEV İ. XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərində Naxçivanda siyasi vəziyyət

ƏLİXANLI А. Azərbaycanda yəhudilərin məskunlaşması tarixindan

ГАДЖИЕВА С. Экономические и стратегические интересы России в Aiep6auджане в XYIII веке (до 60-х годов )

YENİ DÖVR

MEHDIYEVA N. Özbəkistanda məktəb və mədrəsələr, dünyəvi təhsil (XIX XX asrin əvvəlləri)

MƏMMƏDOVA Е. ALLAHVERDIYEVA G. Xanlıqlar dövründə ipək diplomatiyasi

ƏHMƏDOV Ə. XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəllərində Bakı quberniyasında suvarma sistemlərinin yaradılması tarixindən

KƏRİMOV N. Bakı neftinin Xəzər-Volqa su yolu ilə nəqli (XIX-XXəsrin əvvəllərində)

РЗАЕВ А., АЗИЗ Б. Национальное достояние Азербайджанского народа

MƏMMƏDOVA N. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin idarə heyəti və "İsmailiyyə " barədə

MƏMMƏDOV X. MƏMMƏDOV N. Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəli

КЕРИМОВА Т. Из истории востоковедения: Пантелеймон Крестович Жузе (1871-1942)

MƏMMƏDOV N. Maarifçilik Hindistanın fəlsəfi, sosial-iqtisadi, dini, əxlaqi və este-
tik problemlərinin tam kompleksinin həlli kimi

ŞAHVERDİYEV Z.Ə. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçivan bölgəsində demoqrafik vəziyyət

РЗАЕВА Г. Проникновение английского капитала в экономику Персии и место южного Азербайджана в этой инфраструктуре (начало XX века)

MƏMMƏDLİ C, MƏMMƏDLİ A. Klassikanın əbədi təsir gücü

SÜLEYMANOVA S. Müsəlman şərqində ilk Avropa tipli ali məkləb


MÜASİR DÖVR

HƏSƏNOVA L.L., SÜLEYMANOVA X.S. Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq şirkətlarlə amakdaşlığı

МУРАДОВА Б.А. Решения Лиссабонского саммита ОБСЕ и вопрос террито риальной целостности Азербайджанской Республики

HACIYEV İ. Naxçivanın muxlariyyət statusunun qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi

FƏTƏLİYEV M. Lozan konfransında patriarxhq məsələsi

CABBARLI Ə. Heydər Əliyev: Naxçivanda elm və təhsilin inkisafi

RUİNTƏN S. Azərbaycanın türk dövlətlərii ilə siyasi əlaqələrinin mərhələləri və xarakteri haqqında (XX əsrin 90-ci illəri - XXI əsrin əvvəlləri)

ГУСЕЙНОВА Л. Пражская весна; от советского вторжения до «нормализации» (часть II)

MUSAYEVA Z. Azərbaycan elmi beynəlxalq humanilar münasibatlər sistemində (XXəsr:80-ci illər)

SƏFİYEVA Ə. S.H. Tağizadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəli

SƏLİMOV Z. 1991-2003-cü illərdə Azərbaycanda ağır sənaye sahasinda islahalların qanunvericilik bazasının yaradılması və iqtisadi artım

ŞIXIYEVA К. Seçki kampaniyası dövründə namizədin imicinin formalaşması mexanizmləri

MİRBƏŞİR OĞLU E. "Dəf etmə" siyasi münaqişələrin idarə olunmasının mühüm vasitəsi kimi

CƏFƏROV S. Qloballaşma anlayışı və mahiyyəti

АЛЛАХВЕРДИЕВ K. Соотношение этнополитики и религии в обеспечении этнополитической безопасности

QASIMOV Ə.Q. Naxçıvanın erməni təcavüzündən qorunmasında Heydər Əliyevin xidmətləri

HƏSƏNOVA K. Azərbaycan Respublikası ilə ATƏT-in Parlament Məclisinin əlaqələri

ƏLİYEVA Ü. ABŞ-da 2000-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində respublikaçıların xarici siyasət platformasında ABŞ - ÇXR münasibətləri

MƏMMƏDOV S. KİV-in inkişafi sahəsində beynəlxalq öhdəliklər

VƏLİYEV D. İdeal cəmiyyət konsepsiyası

PAŞAYEVA U. Dünyada qaçqın və məcburi köçkün anlayışlarının yaranma tarixi barədə

ГУСЕЙНОВА У. О некоторых аспектах внешней политики США. Краткий обзор итогов внешнеполитической деятельности администрации Джорджа Буша (мл.)

BALAYEV M. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas isliqamətlərinə ümumi bir baxiş (1996-1998-ci illər)

BƏDƏLOVA R. Siyasi münaqişələrin mahiyyəti, baş vermə səbəbləri

İSMAYILOV İ. Beynaəlxalq humanitar proseslər və onun ictimai-siyasi əsaslarının formalaşmasında Azərbaycan milli potensialı (80-ci illər)

AĞAYEV R. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyəti (1992-2008-ci İllər)

ГУСЕЙНОВА А. Начат межнациональных конфликтов в Груши (1991 2003 гг.)

MUSAYEV E. Azərbaycanın neft strategiyasının istiqamətləri və perspektivləri

MƏMMƏDLİ A. Taliban hakimiyyəti illərində İran-Əfqanıstan əlaqələri

ELMAMUZ B. Sosial psixologiyada qrup nəzəriyyəsinin ümumi məsələləri və şəxsiyyətin formalaşması

HƏSƏN0V R. Müstəqilliyimizin rəmzi olan yeni neft strategiyası

ORUCƏLİYEV A. Qarabağ münaqişəsi geosiyasi problem kimi

MƏMMƏDOV H. Azərbaycan Sərqi Avropa: mədəniyyət elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığı şərtləndirən amillər

АБДУЛЛАЕВ O. Основные причины возникновения терроризма

ЮСИФЗАДЕ Ф. США и объединение Германии (1989-90-й гг.)

RUİNTƏN K. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi iranlı mütəxəssislərin gözü ilə və İran KİV-lərində

BABAYEVA G. Türk dünyasını birləsdirən Böyük İpək Yolu

KOSAYEV A. Antiqloballaşma və beynəlxalq terrorizm təhlükəsi

АКПЕРОВА A. Роль ДОВСЕ в политике безопасности НА ТО

БЕЙДУЛОВА 3. Роль образования и воспитания в формировании личности в информационном обществе

ZENGIN E. Türkiyədə və Azərbaycanda davamlı urbanizasiya ilə bağlı fikirlər və tövsiyələr

АЛИЕВ О. Участие Франции в урегулировании Югославского кризиса

DADAŞOVA R. Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı

МИРАБДУЛЛАЕВ A. Основные параметры взаимоотношений России с Молдовой в свете «приднестровского конфликта»

DÜNYAMALIYEVA N . Avropa inteqrasiyasının elmi-nəzəri əsasları


MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

QARAYEV E. Sovet tarixşünaslığında İrəvan хапlığı tarixinin mübahisəli məsələlərinə dair

ДАДАШЕВ A.H. К истории изучения хозяйственных комплексов эпохи палеоме-талла ни территории Азербайджана (вторая половина XX сто летия)

SALMANOVA O. Gəncə tarixinə dair еrməni saxtakarlığı


METODİKA

MƏMMODOVA M. Metodikanın tərbiyə vəzifələri


RƏYLƏR

ƏLİYARLI S. SÜLEYMANOVA S. XX əsrin  başlanğıcında  erməni  təcavüzü haqqında yeni tədqiqat əsəri

CAVADOVA E. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əmək-daşı tarix elmləri namizədi Tahirə Həsənzadənin «XVII1-ХIX əsr-lərdə İranda yaşamış azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər» kitabı-na rəy

Bookmark and Share