Search

Axtarış

Üzvi kimyadan təcrübi məşğələlər

Redaktor:

kimya elmləri doktoru, professor M.N. Məhərrəmov

Rəyçilər:

kimya elmləri doktoru, professor İ.M. Əhmədov,

kimya elmləri doktoru, professor V.M. İsmayılov

MəhərrəmovA.M., AllahverdiyevM.Ə., AxundovaM.Ə. Üzvikimyadan təcrübi məşğələlər. Dərslik. Bakı, «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2011, 320 səh.
Biologiya və digər bioloji təmayüllü fakültələrdə təcrübi məşğələlərə ayrılan dərs saatlarının az olması, eləcədə istifadə olunan reaktivlərin məsrəfini nəzərə alaraq, kitabda çox və az miqdarda işlədilən reaktivlərdən istifadə edilməsi məqsədilə «Üzvikimyadantəcrübiməşğələlər» adlı dərs vəsaiti hazırlanmışdır. Dərs vəsaitində təcrübi məşğələlərdən əvvəl haqqında bəhs edilən sinif birləşmələrini zomerliyi, nomenklaturası, alınması və kimyəvi xassələrindən qısaşəkildə bəhs edilir.

Kitabdan bakalavrlar, magistrantlar və üzvi sintezilə məşğul olanlar istifadə edəbilərlər.

«Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2011

Bookmark and Share