Search

Axtarış

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

Reyçilər:
Texniki elmlər doktoru, prof. Y.M.Bilalov
(Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) kimya elmləri namizədi, dosent T.H.Xanlarov
(Bakı Dövlət Universiteti) Redaktor: akad. N.M.Seyidov

 

 

Ə.42 O.H.Əkbərov, A.Ə.Əzizov, E.O.Əkberov. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası - Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 366s.

 

 

Derslik «Yüksəkmolekullu birleşmelər kimyası» kursu üzrə Azerbaycan dilində dərslik və dərs vəsaitlərinin məhdud sayda olmasından irəli gələn zərurət əsasında tərtib edilmişdir. Kitabda yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasınm əsas anlayışları, polimer makromolekullarının quruluş xüsusiy-yətləri, polimer mehlulları, yüksəkmolekullu birləşmələrin sintez üsulları və kimyəvi çevrilmələri, habelə ən mühüm polimerlər haqqmda melumatlar ümumiləşdirilərək şərh edilir. Universitetlərin kimya fakültələrinin tələbələri üçün «Yüksəkmolekullu birləşmelər kimyası» kursu proqramı esasında tərtib edilmiş kitab, yüksekmolekullu birləşməler kimyası sahəsinde çalışan aspi-rant ve elmi işçılər üçün də faydalı ola biler.

 

 

 

©Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.
©Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.

Bookmark and Share