Search

Axtarış

Yeraltı suların dinamikası

Elmi redaktor:           Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya

Elm-İstehsalat Birliyi «Meliorativ

hidrogeologiya» laboratoriyasının

müdiri prof. Ə.K.ƏLİMOV

 

Rəyçilər:                     dos. A.Ə.MƏSİMOV

(BDU «Hidrogeologiya və mühəndis

geologiyası» kafedrasının müdiri)

dos. B.A.ABADOV

(BDU «Hidrogeologiya və mühəndis

geologiyası» kafedrasının dosenti)


E.A.Məmmədova. Yeraltı suların dinamikası. Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, 172 s.

Dərslikdə yeraltı suların hərəkət nəzəriyyəsi: süzülmənin fiziki-ri­yazi əsasları, süzülmə ilə bağlı məsələlərin həlli üsulları, təcrübə-sü­zül­mə iş­lərinin nəzəri əsasları və s. haqqında bəhs edilir. Əsas diqqət hid­ro­geoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda yeraltı suların dina­mi­kası üsul­larının tətbiqi əhəmiyyətinə həsr olunmuş məsələlərə verilir.

 

Ó «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2012

Bookmark and Share