Search

Axtarış

Uşaq ədəbiyyatı

Elmi redaktoru:

TEYMURƏHMƏDOV

filologiyaelmləridoktoru, professor

Rəyçi:

BƏKİRNƏBİYEV

akademik

QaraNamazov. Azərbaycanuşaqədəbiyyatı. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 444 s.

«Azərbaycanuşaqədəbiyyatı» dərsliyinin girişində uşaq ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri, məqsəd və vəzifələri aydınlaşdırılır. Üç hissəlik dərsliyin Ihissəsində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, II hissəsində qədim dövrdən iyirminci yüz ilin əvvəllərinə qədər, III hissəsində müasir uşaq ədəbiyyatının ayrı-ayrı keçidləri haqqında müx­təsər icmal, bu keçidlərdə uşaqlar üçün daha çox yazan müəlliflər haqqında yığcam portret-oçerklər verilmişdir.

Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş dərslikdən kollec, texnikom və orta məktəb müəllimləri, həmçinin ədəbiyyat tarixi ilə maraqlananlar da istifadə edə bilərlər.

Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.

Bookmark and Share