Search

Axtarış

Təqribi hesablama üsulları

Dərsliyin əlyazmasına Azərbaycan SSR EA-nın Me­xa­nika və Ri­yaziyyat İnstitutunun əməkdaşları: fizika-riya­ziy­yat elmləri namizədləri V.K.Kələntərov və R.Ə.Şəfiyev rəy vermişlər.

Elmi redaktoru: C.A.İsmayılov

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent MəmmədovY.C. Təqribi hesablama üsulları. Ali məktəblər üçün dər­slik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 288 səh., şəkilli

Təqdim olunan dərslik üç hissədən ibarətdir. Birinci his­sədə ana­lizin təqribi üsulları, ikinci hissədə cəbrin təqribi üsulları, üçüncü hissədə diferensial və inteqral tənliklərin təqribi üsulları şərh olunur.

Ali məktəblərin riyaziyyat fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdən texniki ali məktəb tələbələri də dərs vəsaiti kimi istifadə edə bilərlər.

«Maarif» nəşriyyatı, 1986

«BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share