Search

Axtarış

Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları

Elmi redaktor:-

BDU-nun Coğrafiya fakültəsininƏtraf mühiti mühafizə və təbiiehtiyatlardan səmərəli istifadəkafedrasının müdiri, professor,c.e.d. Ş.Y.Göyçaylı

Rəyçilər:BDU-nun Hüquq fakültəsinin Mülki proses,əmək hüququ və ekologiya hüququkafedrasının müdiri, professor;h.e.d. A.Qasımov

BDU-nun Coğrafiya fakültəsinin Ətraf mühitimühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəliistifadə kafedrasının professoru;c.e.d. N.K.Mikayılov

Elmi Tədqiqat Erroziya və Suvarma İnstitutununbaş elmi işçisi, professork.t.e.d. N.A.Ağayev

Tərtibçi və dizayn işi: F.Ə.MəmmədovA.B.Dolxanov. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları. Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 496 s.Yeni iqtisadi şəraitdə ölkəmizdə həyata keçirilən ümumi islahatların, bundan sonrakı inkişafın, təbiətdən istifadə edilmənin idarə edilməsi hüquqi tənzimlənmədən çox asılıdır. Dərslikdə təbiətdən istifa­dənin ekoloji-hüquqi əsaslarının əksər sahələrini əhatə edən mövzular, müasir dövrün və hazırda qüvvədə olan ekoloji qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qay­dada işlənib hazırlanmışdır.Dərslik «Ekologiya və təbiətdən istifadə» üzrə ixtisas alan bakalavr və ma­gistrlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ondan ekologiya və təbiətdən istifadə sahəsində çalışan mütəxəssislər, həmçinin bu sahə ilə maraqlanan geniş oxucular yararlana bilərlər.

ã«BakıUniversiteti»nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share