Search

Axtarış

Tarixi yaddaş - kargüzarlıq sənadləri

Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur.

Tərtibçilər:                     dos. Fikrət Şiriyev dos. İlhamə Hacıyeva

Redaktor:                       f.e.d., prof. Əbülfəz Rəcəbli

Rayçilər:                         AMEA-nın müxbir üzvü,

Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı,

f.e.d., prof. Afad Qurbanov

f.e.d., prof. İsmayıl Mammədov

AMEA-nın «Tarix» şöbəsinin müdiri,
f.e.n., dos. Hacı Məmmədov

Kompüter-dizayn: Aysel Mirtalıblı

«Tarixi yaddaş - kargüzarlıq sənadləri.» Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 120 səh.

 

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share