Search

Axtarış

Sosial-siyasi elmlər seriyası 2009, №3

MÜNDƏRİCAT

Məhərrəmov A.M. 90 illik şərəfli yol

Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universiteti elmin inkişafı yollarında (1998-2009-cu illər)

HÜQUQ

Меликова М.Ф. Правовая политика и актуальные проблемы законотворчества

Əsgərov Z.A. Yerli özünüidarəetmənin nəzəri–hüquqi əsasları

Səfa Mirzəyev Azərbaycan parlamentinin inkişafı və müasir funksiyaları

Abdullayev F.S. Konstitusiya məhkəməsi aktlarının hüquqi qüvvəsi və icrasının bəzi problemləri

Hüseynova H. Azərbaycan respublikasinda ailə, qadin və uşaq məsələlərinin inkişaf perspektivləri

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında

Qasımov A.M. Postsovet dövründə MDB ölkələrinin əmək qanunvericiliyi üzrə işçinin işdən kənar edilməsi haqqında normaların müqayisəli təhlili

Салимов К.Н. Международно-правовые проблемы геноцида

Əliyev Ə.İ. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin sahəvi prinsipləri və Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili qanunvericiliyi

Məhərrəmov A.A. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşması və inkişaf meylləri

Ахмедов И.Б. Пределы осуществления и нотариальная защита наследственных прав граждан

İQTİSADİYYAT

Məhərrəmov A.M. Avropa regionunda gömrük siyasətinin formalaşması və əsas inkişaf xüsusiyyətləri

Əliyev V.İ. Müasir beynəlxalq iqtisadi-gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsinin spesifik prinsipləri

PEDAQOGİKA

Əlizadə H.Ə. Dolayı təsir priyomları: refleksiya və identifikasiya effektləri

Махмудова Р.М. О влиянии некоторых социальных факторов на самостоятельную работу студентов

PSİXOLOGİYA

Алиев Б.Г. Некоторые вопросы психологии типологии личности политического лидера

Алиева К.Р. Модель формирования творческого потенциала личности

Bookmark and Share