Search

Axtarış

Riyazi analiz

Elmiredaktor: akademikA.C.Hacıyev

Rəyçilər: f.-r. e. d., professorM.S.Cəbrayılov (ADPU)

f.-r. e. d., professorR.M.Rzayev (ADİU)

 

Sadiq Kərim oğlu Abdullayev,FuadAğcaoğluAbdullayev, VüqarAb­dullaoğluMehrabov.Riyazi analiz. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011, 496 s.

Vəsait müəlliflərin «Riyazi analiz» fənnindən mühazirə mətn­ləri əsa­sın­da hazırlanmışdır və ali məktəb tələbələri, müəllimləri və riyaziyyatla maraqla­nan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.


© «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2011

Bookmark and Share