Search

Axtarış

Qədimova Məryəm Qədim qızı


QƏDİMOVA MƏRYƏM QƏDİM QIZI

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Redaktor

İş telefonu:539-08-34

Е-mailkadimova1977@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1952-ci ildə anadan olub

1970-ci ildə Bakı şəhəri 173 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir

1971-1977-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır.

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2012-ci ildə “İsimlərin leksik-semantik inkişafı (Azərbaycan və rus materialları əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Filolofiya üzrə fəlsəfə doktoru.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977-ci ildə filologiya fakültəsinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasında baş laborant

1978-ci ildən “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”nda redaktor

1995-2009-cu ilin aprelinədək “Təbiət və dəqiq elmlər” redaksiyasının müdiri

2009-cu ildən nəşriyyatın redaktoru

 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Dil nəzəriyyəsi

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Azərbaycan dilində “baş” sözünün məna yükü. Kitab. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001, 54 s.
  2. Azərbaycan və rus dillərində sözlərin semantik inkişafını sərtləndirən amillər. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri, № 3, Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2002, s.31-34
  3. Azərbaycan və rus dillərində sözlərin semantik inkişafını sərtləndirən amillər. Tezis. Azərbaycan filologiyası. Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının məqalə və tezisləri. 4-cü kitab. Bakı, 2002, s.97-98
  4. Azərbaycan və rus dillərində bitki adları bildirən sözlərin semantikası. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 2, Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2003, s. 61-65
  5. Семантические названия частей тела животных в азербайджанском и русском языках. Məqalə. Dil və ədəbiyyat j., 3(37), -2003, s.37-38
  6. Azərbaycan və rus dillərində heyvandarlıqla bağlı sözlərin semantikası. Tezis. Aspirantlar və gənc tədqiqatçıların IX Respublika Elmi konfransının materialları. II. 11-12 iyun, Bakı, 2003, s. 135-137
  7. Azərbaycan və rus dillərində dəmir (железо) sözünün semantik inkişafı. Tezis. Aspirantlar və gənc tədqiqatçıların IX Respublika Elmi konfransının materialları. II. 11-12 iyun, Bakı, 2003, s. 137-138
  8. Azərbaycan və rus dillərində süd məhsulları ilə bağlı sözlərin semantik inkişafı. Tezis. Azərbaycan filologiyası. Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının məqalə və tezisləri. 4-cü kitab. Bakı, 2004, s.161-163
  9. Azərbaycan dilində “ilan” və “yabanı” sözlərinin iştirakı ilə yaranmış bitki adları, onların rus dilində qarşılığı. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 1, Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2004, s. 21-24

10.  Azərbaycan və rus dillərində leksik vahidlərin tərkibcə dəyişməsi. Tezis. Humanitar və İctimai elmlərin aktual problemləri. Gənc aspirantların Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, 2005, s. 7-8

11.  “Baş” sözünün məcazilik anlayışı yaratması. Məqalə. Dilçilik məsələləri. AMEA-nın Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, №1 (2), Bakı, 2005, s. 50-54

12.  Историческое развитие семантики некоторых слов в азербайджанском и русском языках. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 1, Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2005, s. 29-34

13.  Azərbaycan və rus dillərində baş (голова) sözünün semantik inkişafı. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 1, Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2006, s. 31-34

14.  Azərbaycan və rus dillərində bəzi sözlərin leksik-semantik inkişafı. Tezis. Aspirantlar və gənc tədqiqatçıların IX Respublika Elmi konfransının materialları. II. 11-12 iyun, Bakı, 2006, s. 260-262

KİTABLAR

“Azərbaycan dilində “baş” sözünün məna yükü”

 

Bookmark and Share