Search

Axtarış

Qafqaz arxeologiyası

Elmi redaktor: Q.S.İsmayılzadə

tarix elmləri doktoru, professor


Rəyçilər:          V.H.Əliyev

AMEA-nın müxbir üzvii, t.e.d., professor
K.X.Məmmədov

dosent, tarix elmləri namizədi

Avşarova İ.N., Pirquliyeva Q.Ə. Qafqaz arxeologiyası.

Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 24S s.

Oxucuya təqdim etdiyimiz bu kitab Qafqazın maddi mədəniyyət abidələrinin ən parlaq nümunələrinin təsvirinə və analizinə həsr olıınmuşdur. Ümumiləşdirici xarakter daşıyan bu əsər əslində 150 ildən arlıq bir zaman ərzində arxeologiya elminin Cənubi Qafqazdakı nailiyyətlərinin təsnifatıdır. Yaşadığımız məkanda ilk dəfə araşdırılan arxeoloji abidələr dövrü xronologiyaya uyğun olaraq öyrənilmişdir.

Kitabın ərsəyə gəlməsində həm Azərbaycanın məşhur arxeoloq alimlərinin uzun illər apardıqları araşdırmaların nəticələrindən, həm də keçmiş Sovet məkanında ərazimizdə öyrənilən maddi mədəniyyət qalıqları ilə bağlı ən maraqlı elmi mülahizələrdən istifadə olunmuş, hamçinin XXI əsrin əvvəllərində aparılan elmi tədqiqatların ilkin nəticələrindən müəyyən qədər istifada edilmişdir.

Kitab tarixçilər, о cümlədən dissertantlar, magistr və bakalavr pil lələrində təhsil alan tələbələr və ümumiyyətlə arxeologiya elmi ilə maraq- lananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bütün oxucularımıza əvvəlcədən tə- şəkkür edir, bütün irad va təkliflərini aşağıdakı ünvana çatdırmaqlarını  xahiş edirik.

P_qanira@hotmail. com

I_avsharova@hotmail.com

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share