Search

Axtarış

Polimerlərin fiziki kimyası

Rəy verənlər:

N.M.Qocayev - BDU-nun Fizika Problemləri Institutunun f.-r.e.d., professor

F.A.Əhmədov - BDU-nun optika və molekulyar fizika ka- fedrasının müdiri, f.-r.e.d., professor

O.Ə.Əkbərov - BDU-nun yüksək molekullu birləşmələr kafedrasının müdiri, k.e.d., professor

E.Ə.Məsimov, Polimerlərin fiziki kimyası. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 416 s.

Təqdim olunan dərslik Azərbaycan dilində polimerlərin fiziki kimyasına həsr olunmuş ilk kitabdır. Kitabda polimerlərin xassələri, polimer məhlulları, onların termodinamikası, faza diaqramları geniş şərh edilmişdir.

Kitabda polimerlərin fiziki kimyasının əsasları - mexaniki, elektrik və istilik xassələri, faza keçidləri, molekulüstü strukturlar bəzi xassələrin tədqiqi üsulları şərh edilmişdir.

Dərs vəsaitində kiçikmolekullu birləşmələrin və polimerlərin məhlullarının əsas fiziki-kimyəvi xassələri araşdırılmışdır.

Kitab fizika, kimya və biologiya fakültələrinin uyğun ix- tisaslarında çalışan tələbələr, magistrlər, aspirantlar və elmi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

©«Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share