NƏŞRİYYATIN MƏHSULLARI

2018-ci ildə çap olunmuş kitablar


2012-ci ildə çap olunmuş kitablar

Kitabxana xidməti

Yapon dilinin qaydaları - qrammatika, söyləm, manera

Yeraltı suların dinamikası

2011-ci ildə çap olunmuş kitablar

Məqalələr toplusu

80 yaşın ucalığı

Riyazi analiz

Funksional_analiz

Üzvi kimyadan təcrübi məşğələlər

2010-cu ildə çap olunmuş kitablar

ŞƏFAƏT MEHDİYEVİN 100 İLLİK YUBELİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANSIN MATERİLALLARI

Ümumi ekologiya

Ümumi astrofizika

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi III hissə

Azərbaycanın itisadi sosial coğrafiyası

Qafqaz arxeologiyası

Cəfər Xəndan Bibloqrafiya

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində dil, məktəb və təhsil problemləri

Polimerlərin fiziki kimyası

2009-cu ildə çap olunmuş kitablar

Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya

Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları

Неф­техимия и нефтепереработка

Klassik mexanika

Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik


Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri


Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

TARİXİ YADDAŞ Kargüzarlıq sənədləri

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində

Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat

2008-ci ildə çap olunmuş kitablar

Bitki fiziologiyası

Radiofizika

Maqmatik proseslərin geokimyası

Riyazi fizika tənlikləri

Üzvi kimya: sual və cavablar

Təqribi hesablama üsulları

Metalüzvlü birləşmələr üzvi praktikumda

Kimyəvi rabitə

Üzvi kimya-praktikum

İnsan və heyvan fiziologiya (I cild)

İnsan və heyvan fiziologiyası (II)

Kristalloqrafiya və kristallokimya

Landşafşunaslığın əsasları

Mikologiya

Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası

Təbiətdən istifadənin hüququ əsasları

Xarici əlaqələr hüququ

Mir Cəlal-100

2007-ci ildə çap olunmuş kitablar

Kimya

Üzvi kimya

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (II cild)

Uşaq ədəbiyyatı

 

Bookmark and Share