Search

Axtarış

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Elmi redaktorlar:

CəlalAbdullayev,

filologiya elmləri doktoru, professor

TofiqHüseynoğlu,

filologiya elmləri doktoru, professor

Vaqif Sultanlı,

filologiya elmləri doktoru, professor

Rəyçilər:

HimalayQasımov,

filologiya elmləri doktoru, professor

TeymurƏhmədov

filologiya elmləri doktoru, professor

AbdullayevC.M. vəb. MüasirAzərbaycanədəbiyyatı(Ali mək­­təblər üçün dərslik). İki cilddə, II cild, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 564 səh.

BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müəl­lim kol­­lektivi tərəfindən yenidən işlənilmiş və təkmilləşdirilmiş dərs­liyinII nəşrində müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı dövrlərinin şeir, nəsr, dra­ma­turgiya, tənqid və ədəbiy­yatşünaslığa dair elmi-nəzəri icmallar və on­­ları tamamlayan por­tretlər verilmişdir.

Dərslikdə bir neçə bəhs və ədəbi portretlər yalnız bu nəşr­də nəzərdə tutulmuş və kitaba daxil edilmişdir.

Dərslik ali məktəblərin filologiya fakültəsi tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

© Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007

Bookmark and Share