Search

Axtarış

Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda

Rəyçi: k.e.d., prof. İ.Ə.ƏLİYEV

A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov. Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 88 s.

Metalüzvi birləşmələr fəal reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik reagentlər­dirlər. Ona görə də onlardan üzvi sintezin müxtəlif sahələrində istifadə etmək­lə yeni üzvi birləşmələrin alınması üçün istifadə edilir.

Kitabda metalüzvi birləşmələri haqqında nəzəri izahat verməklə onların sin­tezi metodu, metalüzvi birləşmələrin köməyilə bəzi karbohidrogenlərin, spirt­­lərin və turşuların alınma üsulları verilibdir.

Kitab ana dilimizdə təhsil alan tələbələr, magistrantlar və digər maraqla­nan kimyaçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

«BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share