Search

Axtarış

Magmatik prosesler

REDAKTOR:AMEA-nın müxbir üzvü, professor V.M.Babazadə

RƏYÇİLƏR:Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor M.N.Məmmədov (BDU-nunFaydalıqazıntılar kafedrasınınprofessoru); Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Z.B. Abdullayev (AMEAGeologiyaİnstitutu, Petrologiyaşöbəsininbaşelmiişçisi)

İmamverdiyev N.Ə. Maqmatikprosesləringeokimyası (petrolojiəsaslarla). Dərslik . Bakı: BDU, 2008, 192 səh.

Kitabda Yerin daxili qatlarının geokimyasına, yuxarı və aşağı manti­yanın eksperimental məlumatlara və dərinlik daxil­ol­ma­larına görə quruluşuna, izotop geokimyasının əsaslarına, maq­matik proseslərin, müxtəlif tip maqmatik süxur­ların geo­kim­yası və petrogenezisinə baxılır. Bununla yanaşı, kitabda mik­roelementlərin paylanma əmsalı, onlara təsir edən müxtəlif fak­torlar və bunun əsasında ərimə-kristallaşma, frak­siyon kris­tal­laşma, assimilyasiya proseslərinin geokimyəvi mo­del­ləri verilmişdir.

«Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı» isti­qa­mətində təhsil alan magistrlər, doktorantlar, həmçinin geokim­ya-petrologiya sahəsində işləyən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

«BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share