Search

Axtarış

Landşafşunaslığın əsasları

Elmi redaktoru: coğrafiyaelmləridoktoru, professor

Müseyib Ağababa oğlu Müseyibov

Rəyçilər: c.e.d. E.K.Əlizadə

c.e.n., dos. Y.Ə.Qəribov

Süleymanov M.Ə., Əliyeva İ.S. Landşaftşünaslığın əsasları (aliməktəb­lərüçündərslik). Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 400 səh.

Kitabrespublikamızda «Landşaftşünaslığınəsasları» fənniüz­Azərbaycandilindəyazılmışilkdərslikdir. DərslikAzərbaycanRespublikasınındövlətuniversitetləriüçünnəzərdətutulmuşaliməktəbproqramınauyğuntərtibedilmişdir.

Dərsliklandşaftşünaslığınnəzəriməsələləri, ocümlədənəsasqanunauyğunluqları, morfologiyası, dinamikası, təkamülüs. özəksinitapmışdır.

Dərslikuniversitetlərincoğrafiyafakültələrinintələbələriüçünnəzərdətutulmuşdur. Ondanelmi-tədqiqatinstitutları, təbiəti­hafizəidarələri, coğrafiyamüəllimləribusahəiləmaraqlanangenişoxucukütləsiistifadəedəbilər.

Ó «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share