Search

Axtarış

Kristalloqrafiya və kristallokimya

UOT 548.3

AMEA-nınakademikiA.M.Məhərrəmov

RTEA-nınakademikiM.İ.Çıraqovunredaktorluğuilə

RƏYÇİLƏR:

  • -SalahovM.S., AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., professor
    (AMEA-nınPolimermateriallarıinstitutu);
  • -ƏmirovS.T., kimya elmləri doktoru, professor
    (AzərbaycanTexnikiUniversiteti);
  • -NuriyevH.R., fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (AMEA-nınFizikaİnstitutu)

MəhərrəmovA.M., ÇıraqovM.İ., RəhimovK.Q., ŞirinovaA.F. Kristalloqrafiya və kristallokimya. Aliməktəblərüçündərslik. Bakı, «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008, 534 s.

Kitabda müasir kristalloqrafiya və kristallokimya elminin nəzəri və təcrübi məsələlərinə aydınlıq gətirilmiş və dərsliyin uyğun fəsilləri müəlliflərin elmi tədqiqatlarının nəticələri ilə zənginləşdirilmişdir.

Dərslik geologiya, kimya, fizika, materialşünaslıq ixtisasları üzrə bakalavriyat və magistratura təhsil pillələrində təhsil alan tələbələr və bu sahələrdə çalışan elmi işçilər üçün nəzərdə tutulur.

Ó «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share