Search

Axtarış

KONFRANS MATERİALLARI

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 

1. akad. A.M.Məhərrəmov

- rektor

sədr

2. prof. İ.Ə.Əliyev

- elmi işlər üzrə

sədr müavini

 

prorektor

 

3. prof. V.Ə.Əfəndiyev

- tədris işləri üzrə

sədr müavini

 

prorektor

 

4. dos. E.B.Hüseynov

- beynəlxalq olaqələr

sədr müavini

 

üzrə prorektor

 

5. prof. M.Ş.BabayeV

- qiyabi və əlavə

sədr müavini

 

təhsil üzrə prorektor

 

6. prof. V.R.İbrahimov

- humanitar məsə-

sədr müavini

 

lələr üzro prorektor

 

7. dos. A.İ.Xasayev

- Geologiya

sədr müavini

 

fakültəsinin dekanı

 

8. b/m. Ş.R.Balammədov

- dekaıı müavini

məsul katib

9. dos. F.A.Şirıyev

- HİK-nin sədri

üzv

10. prof. İ.N.Əliyeva

- ETH-nin rəisi

üzv

11. dos. A.O.Mommodova

- MAD şöbosinin

üzv

 

müdiri

 

12. AMEA-nın müxbir üzvü,

- kafedra müdiri

üzv

prof. V.M.Babazadə

 

 

13. prof. S.S.Səmədov

- kafedra müdiri

üzv

14. prof. M.İ.Çıraqov

- kafedra müdiri

üzv

15. dos. Ə.Q.Novruzov

- kafedra müdiri

üzv

16. dos. B.H.Qələndərov

- kafedra müdiri

üzv

 

əvəzi

 

 

©"Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share