Search

Axtarış

Klassik mexanika

Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur.

Rəyçilər:
BDU-nun nəzdində «Fizika problemləri» Elmi-tədqiqat İnstitutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü, professor S.A.HACIYEV

BDU-nun Molekulyar fizika kafedrasının professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru N.M.QOCAYEV

Ağamalıyev Əmrulla Qulu oğlu. Klassik mexanika. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 272 səh.

Kitab çoxpilləli təhsil sisteminin bakalavr proqramı üzrə təhsil alan universitet tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda klassik mexanika qanunları yeganə bir prinsipdən - ən kiçik təsir prinsipindən alınmışdır. Mexanika qanunlarının bu prinsipindən alınmasının başqa üsullarından istifadə edərək alınmasına nəzərən üstün cəhəti qabarıq şəkildə göstərilmiş, həmin metodun fizikanın başqa sahələrinə tətbiq oluna bilməsi qeyd edilmişdir.Kitab müəllifin Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində otuz doqquz il müddətində oxuduğu mühazirələr əsasında yazılmışdır.

Bakı Universiteti  nəşriyyatı, 2009 © Aрamahyev Ə.Q., 2009

Bookmark and Share