Search

Axtarış

Üzvi kimya sual cavab

Redaktor: professor M.N.Məhərrəmov

A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev. Üzvi kimya sual və cavablarda. B.: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2008. 124 s.

Üzvi kimya fənninin tədrisində mühazirə kurslarının aparılması ilə paralel olaraq, seminar məşğələlərinin keçirilməsi və orada təd­ris olunan dərslərə aid nəzəri biliklərin tək­rar­lan­masıüçün sual­ların cavablarinin vaxtaşırı tələbələr arasında ke­çi­ril­mə­si mü­hüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu tip məşğələlər tə­lə­bə­­lə­rin mü­hazirədə deyilənləri mənimsəməsinə və müxtəlif ədə­biy­yat­la­rı yaxından tanış olmaq vərdişini tələbələrə aşılayır. Üzvi bir­ləş­mələrin nomenklaturasının, izomerliyin və bəzi ste­reo­kimya elementlərinin öyrənilməsinə dair suallar mühazirə kur­su­nun daha dolğun şəkildə mənimsənilməsinə kömək edir. Oxu­cu­la­rın nəzər-diqqətinəçatdırılan "Üzvi kimya sual və ca­vablarda" dərs vəsaiti qeyd edilən problemin həllinə həsr olun­muşdur. Və­sa­i­­­tin fərqli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o üzvi kimya­nın ma­teriallarını sistemli şəkildəəhatə edir və onun mənim­sə­nil­mə­si məq­sədini qarşıya qoyur.

«BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008.

Bookmark and Share