Search

Axtarış

Funksional analiz

Baş elmi redaktor: akad. C.E.Allahverdiyev

Elmi redaktor:        əməkdar elm xadimi, prof. K.İ.Xudaverdiyev

Rəyçilər:                fiz.riy. elmləri doktoru, prof. S.S.Mirzəyev

fiz.riy. elmləri doktoru, prof. M.S.Cəbrayılov

fiz.riy. elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.M.Babayev

fiz.riy. elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dos. T.B.Qasımov

Ə.M.Əhmədov. Funksional analiz. I. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011, 248 s.

Təqdim olunan dərslik universitetlərin riyaziyyat fakültələrində tədris olunan funksional analiz fənninin əsas hissəsi olan ölçü nəzə­riyyəsinə (müasir adı: Funksional analiz I) həsr olunmuşdur. Dərslikdə təhsildəki təkmilləşmə (tədris olunan fənn proqramlarının yenidən işlə­nilməsi, Boloniya prosesinə qoşulma və s.) amili də nəzərə alınmışdır.

Bu dərslikdən ali məktəb tələbələri: bakalavrlar və magistantlar, doktorantlar və ümumiyyətlə, ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı ilə maraqlanan mü­təxəssislər istifadə edə bilər.© “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011

Bookmark and Share