Search

Axtarış

Folklorşünaslıq məsələləri 2011 - IX buraxılış

MÜNDƏRİCAT

Mif və mifologiya problemləri

Nəbiyev A. Alban mədəniyyətinin izi ilə – Azərbaycan mifologiyasının qaynaqları və mənbələrinə dair

Babayev R. Etnokosmik düşüncə: Bəzi məsələlər

Mərasim folkloru

Azərbaycanda Novruz (informatık məlumat – azərbaycanca, rusca, ingiliscə)

Новруз в Азербайджане (информационные сведения – на азербайджанском, русском и английском языках)

Novrouz in Azerbaijan (information data in Azerbaijani, Russian and English)

Hüseynoğlu K. Novruzun tarixi və coğrafiyasına dair

Cəfərli M. Novruz və onun mifoloji qatları

Məmmədov A. Novruz və onun ekoloji aspektləri.

Albalıyev ġ. Əlaxır çərşənbələr

Eposşünaslıq və dastan yaradıcılığı

Nəbiyeva Ü. Oğuz eposunda qəhrəmanlıq ənənələri

Cəfərov Ə. «Koroğlu» dastanının öyrənilməsində İ. Şopen təcrübəsi

Həsənova K. «Kitabi-Dədə Qorqud»da adqoyma və andiçmə mərasimləri

Dünya folkloru, qarşılıqlı əlaqələr, folklor nəzəriyyəsi problemləri

C.İşankul C. Rüya ve bulmaca

İslamzadə K. Bəzi folklor nümunələrinin hind mənşəyinin müəyyənləşdirilməsinə dair

Hüseynova A. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığında lətifə

Folklorşünaslığın aktual problemləri

Əliyev R. Dil, Yaddaş və Mətn strukturunda janr, motiv və obraz

Orucova S. Azərbaycan folklorunun toplanması və nəşri tarixindən

Sayılov Q. Azərbaycan xalq şeirində bədihə

Folklorşünaslığın tarixindən

Vəfalı A. Xalqimizin müstəsna xidməti

Flora Davud qızı. Henrix Fridrix fon Ditsin Şərq məhəbbəti və türkçülük sevgisi

Ələkbərova L. SMOMPK («Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu») məcmuəsində kiçik janrlar

Aşıq yaradıcılığı

Xəlilov N. Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığında aşıq şeiri ənənəsi

Vəzirqızı A. Qarabağ aşıq mühiti – Aşıq Həmid

Yeni nəşrlər

Əliyev R., Albalıyev Ş. Azərbaycan folklorşünaslığına dəyərli töhfə

Yeni yazıya alınmış folklor nümunələri

Hüseynova L. Molla Qasımın və Aşıq Sənəmin şeirləri, «Yeddi qardaş, bir bacı» nağılı (avar variantı)

Yubileylər, tədbirlər

Abıyev V. Mürsəl Həkimov – 80

«FolklorĢünaslıq məsələləri» jurnalının ötən saylarının təsviri

 

Bookmark and Share