Search

Axtarış

Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik

Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur.

Elmi redaktor:

h.e.d., prof. M.N.İmanlı

Rəyçilər:

h.e.n., dos. R.Ə.Şəmsizadə h.e.n., dos. F.M.Abbasova

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik. Dərs vəsaiti. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 286 s.

Dərs vəsaitində cəzanın mənşəyi araşdırılır. Işdə varislik və tarixilik prinsipi zəminində cəzanın talion qaydaları ilə əlaqəsi işıqlandırılır. Dərs vəsaitində quldurluq, feodalizm cəmiyyətində tətbiq edilən cəzalar araşdırılır. İntibah dövründə cinayətlərə görə tətbiq edilən cəzalann humanistləşdirilməsinə dair ideyalar şərh edilir. Cəzaya görə baxışların inkişafında «klassik» hüquq məktəbinin müddəalarının yerinə və roluna aydınlıq gətirilir. Işin sonrakı fəsillərində qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi üzrə cəzanın anlayışı, sistemi və cəza təyin etmə məsələlərinin araşdırılmasına xeyli yer verilir.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share