Search

Axtarış

Bitki fiziologiyası

Rəyçilər: Xəlilov R.İ. fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

RzayevQ.Ə. biologiya elmləri namizədi, dosent

N.A.Qasımov.Bitkifiziologiyası. Dərslik. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 484 s.

Dərslikdə bitki fiziologiyasının biokimya, biofizika, genetika, molekulyar biologiya, mikrobiologiya, biokibernetika və s. sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən müasir məlumatlar verilmişdir.

Kitabda aşağıdakı fəsillər vardır: 1) Bitki hüjeyrəsinin fiziologiyası; 2) Metabolik proseslərin energetikası və dinamikası; 3) Fotosintez; 4) Tə­nəffüs və qıjqırma; 5) Bitkilərdə su mübadiləsi; 6) Bitkilərdə qeyri-üzvi və üzvi maddələrin metabolizmi; 7) Bitkilərin böyüməsi, inkişafı və hərəkətləri; 8) Bitkilərin ekstremal təsirlərə davamlılığı; 9) Janlı sistemlərdə metabolizmin filogenezi; 10) Bitkilərdə metabolizmin avtotənzimi.

Kitab, məzmunu və həjminə görə nəinki universitet tələbələri, aspirantlar və müəllimlər üçün, həm də nəzəri və təjrübi biologiyanın müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislər üçün də faydalıdır.

«Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share