Search

Axtarış

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğratlyası

Müəlliflər:

akad. A.A.Nadirov; akad. Q.Ş.Məmmədov, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. R.M.Məmmədov, prof. V.Ə.Əfəndiyev, prof M.A.Müseyibov, prof. T.G.Həsənov, prof. N.A.Babaxanov, prof Ç.N.İsmayılov, prof. A.H.Salmanov, dos. S.Q.Nağıyev, prof Z.S.Məmmədov; dos. H.B.Soltanova, prof E.Q.Mehrəliyev, dos. E.E.Qasımov, dos. N.N.Əyyubov, prof A.M.Talıbov, dos. C.R.Abbasov, dos. N.Ə.Paşayev, dos. Ç.S.Qələndərov, k/t.e.n. A.B.Cəfərov; c.e.n. Ü.T. İsmayılova, c.e.n. F.E.Qasımova; b/m. Q.V.Məmmədov

Rəyçilər:

c.e.d., prof. R.N.Mahmudov; c.e.d., prof N.G.Memmədov; c.e.n., aparıcı elmi işçi M.O.Sadıqov; p.e.n. N.S.Seyfullayeva

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğratlyası Alı moktəblər üçün dərslik / prof. V.Ə.Əfəndiyevin redaktəsı ilə. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 496 səh.

Dərslikdə respublikanın təbiətindən səmərəli istifadə, əhali və təsərrüfatının ərazi təşkili problemləri, onun sahə və regio­nal xüsusiyyətləri əks olunmuşdur.

Dərslik ali məktəblərin bakalavr pillesi üçün nəzərdə tu- tulmuşdur. Kitab magistrantlar, aspirantlar, müəllimlər və res- publikanın iqtisadiyyatının öyrənilməsi ilə məşğul olan mütə- xəssislər üçün də faydalı mənbə ola bilər.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share