Search

Axtarış

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi III

Elmi redaktor:

Knyaz Asian

pedaqoji elmlər namizədi, dosent

Rəyçilər:

E.Əhmədov

pedaqoji elmlər namizədi, dosent

M.Məmmədov pedaqoji elmlər namizədi, dosent


Xələfov Abuzər Alı oğlu

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərslik. III hissə.- Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyati, 2010.-432 s.

"Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi" dərsliyinin III hissəsi XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvəlbrində respublikamızda müxtəlif kitabxana şəbəkələrinin inkişafı və formalaşması məsələlərinin araşdınlmasına və ümumiləşdirilməsinə həsr edilmişdir.

Müəllif kitabxana işinin tarixini Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi tədqiq etmiş, ölkəmizin mədəni inkişafında kitabxanaların rolunu və vəzifələrini elmi şəkildə sistemləşdirmişdir.

Dərslikdə XX əsrin 70-80-ci ilbrində respublikamızda kitabxana işinin inkişafında Heydər Əliyev mərhələsinin hərtərəfli tədqiqinə və öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Müəllif Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə dövlətin kitabxana işi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərə, ilk növbədə ulu öndər Heydər Əliyevin kitabxana işi siyasətinin şərhinə geniş yer ayırmış, statistik faktlar əsasında geniş ümumiləşdirmələr aparmışdır.

Dərsliyin son hissəsində XX əsrin əvvəlbrində, о cümlədən İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində ölkəmizdə müxtəlif kitabxana şəbəkələrinin inkişafının aydın mənzərəsi yaradılmışdır.

Dərslikdə "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu da şərh edilmişdir.

Dərslik Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri eləcə də kitabxana işi və mədəniyyət tarixi sahəsində araşdırmalar aparan mütəxəssislər, habelə geniş oxucu kütləsi üçün faydalı bir elmi mənbədir.

© "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share