Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində

Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur.

 

Redaktorları:

Knyaz Aslan

Pedaqoji elmlər namizədi, dosent

Rəyçi:

Nuru Məmmədov

Tarix elmləri namizədi, dosent

Sara İbrahimova

Azərbaycan Respublikasının

Əməkdar Mədəniyyət işçisi

 

A.A.XəIəfov. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində. Monoqrafiya. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 210 s.

İlk dəfə nəşr olunan bu monoqrafıyada ayrıca bir ki-tabxananın - Bakı Dövlət Universiteti Elmi Kitabxanasının 90 illik tarixi əhatəli tədqiq edilmişdir.

Monoqrafıya respublikamızın mədəniyyət tarixçiləri, kitabxana ictimaiyyəti, müəllimlər, ali və orta ixtisas məktəblərində kitabxanaşünas-biblioqraf ixtisasına yiyə-lənən magistr və tələbələr, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.

 

© «Bakı Universiteth nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share