Search

Axtarış

80 yaşın ucalığı

Tərtib edəni:          Pərviz Kazımi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Redaktoru:             Knyaz Aslan

Pedaqogika  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

80 yaşın ucalığı. Azərbaycan Respublika­sı­nın görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri prof. A.A.Xələfov haqqında. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011, 228 s.

Məqalələr məcmuəsində respublikamızın görkəmli elm, mədə­niy­­yət xadimlərinin və tanınmış alimlərinin Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mə­dəniyyət işçisi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasi­ya­laşdırma Aka­de­mi­yasının akademiki, Prezident təqaüdçüsü, tarix elm­ləri doktoru, Ki­tab­xanaşünaslıq kafedrasının müdiri, professor Abu­zər Alı oğlu Xələfo­vun “80” illik yubileyi münasibəti ilə onun hə­yat və fəaliyyəti haqqında məqlələri və xatirələri toplanmışdır.

Məcmuə respublikanın elm, mədəniyyət və kitabxana ictimaiy­yəti üçün maraq doğuracaqdır.

 

© “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011

Bookmark and Share