Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2014 № 3

MÜNDƏRİCAT

QƏDİM DÖVR  VƏ  ORTA  ƏSRLƏR

С. ВЕЙСОВА Натуралистические представления в Авесте
İ.B.MƏHƏRRƏMOV,  R.RZAYEV, R.QULİYEV, E.ƏLİYEV, S.İMANOVA Azərbaycan Erkən Orta Əsrlər Feodal münasibətlərin yaranması
A.XÜRRƏMABADI I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə ictimai-siyasi vəziyyət
A.QƏRİBOVA Səfəvi dpvləti ilə Buxara xanlığı arasında qarşılıqlı münasibətlər (XVII əsrin 30-50-ci illəri)
Ş.ŞƏMSİ Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətinin sonlarında iqtisadi vəziyyətə baxış

YENİ DÖVR

Н.КУЛАХМЕДОВА Италиьянский национализм как теоремическое и идеологическое течение
B.KƏRİMOV XX əsrin əvvəllərində  İrəvan şəhəri Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti mərkəzlərindən biri kimi
N.MƏMMƏDOV Qarabağda sənətkarlıq (XX yüzilliyin əvvəlləri)
F.HACIYEV (VALEHOĞLU) Borçalıda 1905-ci il xalq hərəkatı səbəbləri  və nəticələri

MÜASİR DÖVR

R.ASLANOV
Türkdilli dövlətlərin mədəniyyətlərinin inteqrasiyasının aktual problemləri
И.МУСАЕВ Приглашениие Англичан  в  Ваку в  1918 году
А.ШВАБ Проблема эмиграции и эмиграцонной в Польской научной и общественно-полутической мысли межвоенного периода (1919-1939 гг)
G.AŞUROVA XX əsr Balakən rayonunun inzibati  ərazi bölgüsü və əhalisinin        yerləşməsi
Э.ГУСЕЙНОВА Июньские события  1953 года в  ГДР
L.HƏSƏNOVA 2009-cu il əhalinin siyahıya alınması Azərbaycan Respublikasının demoqrafik durumu haqqında
F.NƏRİMANOĞLU, N.RƏSULOVA Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin sənaye həyatı (1991-2012-ci illər)
H.BƏXTİYAROV İnteqrasxiya və Azərbaycan(XX əsrin 90-cı illəri)
R.HƏSƏNOV Azərbaycan neft sənayesinin inkişaf tarixi
Н.МАМЕДЗАДЕ Проблема территориальной целостности  во внешней политике государств на современном этапе
E.CƏFƏROV ABŞ-ın Türkiyə-İsrail münasibətlərinin nizamlanmasında rolu
V.NƏBİYEV, G.CƏFƏROVA Respublikada kənd təsərrüfatının bazar iqtisadiyyatı tələblərinə    uyğunlaçdirilması və  onun nəticələri
E.QƏHRƏMANOV Turkiyə-Rusiya münasibətlərində Xəzər  enerji ehtiyyatlarının rolu
S.ESKANLOU Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik problemləri
R.HÜSEYNOVA Heydər Əliyev və Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri (1993-2003-cü illər)
В.МУСТАФАЕВА Борьба  с  международным  терроризмом на  постсоветском пространстве
S.MİSİRXANOVA Siyasi fəlsəfə və onun müasir cəmiyyətdə anlaşılması
H.SƏFƏRİ Cənubi Azərbaycanın Qərb bölgəsində  1918-ci il soyqırımı ərəfəsində sosial və iqtisadi durum
E.ƏHMƏDOVA Azərbaycaan-İran mədəni əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ
A.İSMAYILOV Xəzəryanı region üçün neftin strateji əhəmiyyəti
E.ƏLİYEV Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in vasitəçilik missiyasi və sülh təklifləri
E.MUSAYEV BTC Azərbaycan-Türkiyə qarşılıqlı əlaqələrində enerji amili
Ə.ƏSGƏRİ Avropada  turizmin  təşəkkülü və beynəlxalq turizm təşkilatının yaradılması
С.ГУСЕЙНОВА Внутренние  вызовы  Европейского Союза и  их влияние на формированиие архитектуры Европейской безопасности
G.MAHMUDOVA Qloballaşma dövründə ali təhsilimiz
N.QƏLƏNDƏROV Müasir dünya siyasəti XXI əsrin geostrateji reallıqları konteksində
Ə.XUDADUST Dünyada və Regionda  qaçaqmalçılıq əleyhinə mübarizə üsulları
E.ZEYNALOVA Qloballaşma və siyasi fəaliyyətdə sosial media
Н.МИКАИЛОВА Человек и  общество
A.MUSAYEVA Qara Dəniz regionu Türkiyə-Rusiya münasibətlərində
L.MƏMMƏDƏLİYEVA BNT-də islahatlar problemlər, ziddiyyətlər, ümidlər

ARXEOLOGİYA  VƏ  ETNOQRAFİYA

N.QASIMOVA Azərbaycanda ənənəvi balıqçılıq məşğuliyyə
G.ƏLİBƏYOVA Naxçıvanın tunc dövrünə aid qabir abidələri
X.AĞAYEVA Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş insanların Azərbaycan Rrespublikasında şəhər mühitinə uyğunlaşmasının aspektləri

MƏNBƏƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, DEMOQRAFİYA

R.AĞAYEV Ərəb mənbələri Azərbaycan Sacilər dövləri və  onun hüdudları haqqında
Р.МАМЕДОВА Некоторые сведения о двух источниках  периода правления Надир шаха
Л.КАФАРЗАДЕ Государство Садджидов  в  произведениях выдающегося
S.BABAYEVA Orta Əsr səyyahları  Naxçıvanın  iqtisadi həyatı haqqında (XVI-XVII əsrlər)
T.HƏSƏNZADƏ Seyid Cəmaləddin yeni bir mənbədə
R.QASIMOV Cənubi Qafqaz Seyminin dağılmasıı və Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması prosesinin osmanlı mənbələrində əksi
E.ASLANOV Bakl kommunası və ərzaq böhranı  XX əsrin 20-30-cu illərri sovet tarixşünaslığında
H.ŞİRİAZƏR İran-Rusiya müharibələri farsdilli tarixşünaslıqda
Y.MAHMUDOV Azərbaycandda ekologiyanın inkişaf tarıxındən

Bookmark and Share