Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2014 № 2

MÜNDƏRİCAT


ƏLİYEV Q.Ə. Heydər Əl iyev irsinin öyrənilməsində “Tarix və onun problemləri” jurnalının rolu


QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

YUNUS OĞUZ “Türk” etnoniminə bir baxış

ШАРИФЗЯНОВА Н.Х. К вопросу о локaлизацuu албанского племенu цодов в анmuчное время

AĞAYEV R.Ə. İbn Hövqəlin “Kitab surət əl-ard”əsəri xəzərlər haqqında

BAYRAMLI C. Azərbaycan milli dövlətçilik tarixində Babək Xürrəminin yeri və rolu barədə

ŞƏHRAM ŞƏMSİ Gülnabad döyüşü

МУХТАРОВА А.И., ИСМАЙЛОВА С.А.  Релuгuя u усmное mворчесmво у кuргuзских народов в древнuй перuод u cpeднeвeкoвьe

CƏFƏROV R.R. Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü tarixindən (e.ə.II əsrdən – XIX əsrə qədər)


YENİ DÖVR

КРУГОВ А.И., НЕЧИТАЙЛОВ М.В. Каджарская армuя в pyccкo-upaнcкux войнах: uррегулярная коннuца

BUDAQOVA S.İ. Naxçıvan vilayətinin inzibati idarə sistemi (XIX əsrin əvvəlləri)

MƏMMƏDLİ B.İ. Ermənilərin Şimalı Azərbaycanda məskunlaşması tarixindən

HAXVERDİYEVA G. 1821-1830-cu illərdə Osmanlı imperatorluğuna qarşı yunanların üsyanı zamanı “Dostlar cəmiyyəti” (Etniki Eterya cəmiyyəti)

FƏXRİ HACIYEV (VALEHOĞLU) Borçalı Həşimoğlunun döyüş yolu

HACIYEV İ.M. “Neftyanoye delo” qəzetinin yaranması

KƏRİMOV B.O. XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində maarif sisteminin vəziyyəti


MÜASİR DÖVR

НАЗАРЛИ А.Э. Бесчuнсmва XI Красной Армuи в Лянкяранском уезdе

МЕНМЕТ KILIÇ Nuru Paşanın Gəncəyə gəlməsi və təşkilat işlərinə başlaması

CABBARLI Ə. Muxtariyyətə gedən yol: tarix və müasirlik

АЛИЕВА-МАМЕДОВА Г. Лuквuдация неграмоmностu в Азербайджане - важный этап в просвещенuи населенuя (на основе коллекцuй Нацuонального Музея Исторuи Азербайджана)

НƏТƏМОV R. Böyük Vətən müharibəsi illərində SSRİ-də hərbi-vətənpərvərlik təbliğatı

FƏTƏLİYEV М.В. İkinci dünya müharibəsindən sonra Kipr məsələsi və Türkiyə (1945-1964)

MUSTAFAYEVA S.M., QURBANOVA Ş. Con Kennedinin prezidentliyi dövründə ABŞ-ın xarici siyasəti

ГУСЕЙНОВА Л. Полumuческая mрансформацuя в странах ЦВЕ u начало бархаых революцuй (1985- 1989)

SƏRHAT АКТАŞ Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində Gəncənin iştirakını şərtləndirən potensialı haqqında (1991-2013)

RUINTƏN S.F., ƏLİSGƏNDƏRLİ C.S. Postsovet Mərkəzi Asiya Respublikalarında ABŞ və Rusiyanın hərbi-siyasi iştirakı

ТРУХИН А. Внуmренняя u внешняя полumuка Кувейmа

ЮСИФ_ЗАДЕ С.З. Факmоры, влuяющuе на прогнозuрованuе современных международны х оmношеленuй

NƏCƏFOVA S.B. Rusiya mətbuatında anti-Azərbaycan çıxışlar (1988-1994-cü illər)

MƏMMƏDOB A. Gürcü-osetin münaqişəsinin beynəlxalq həlllinin mövcud durumu

BAĞIROVA S.R. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı

МАМЕД_ЗАДE Н. Факmоры, влuяющuе на определенuе внешнe полumuческuх прuорumеmов государства

ГАХРАМАНОВА Н.Ф. О взаuмодополняемосmu нравсmвенной u правовой кульmуры в соцuальном управленuu

XUDİYEV H. Azərbaycanın yanğın təhlükəsizliyi sisteminin tərəqqisində Heydər Əliyevin xidmətləri

HÜSEYNOVA G.Ş. AMEA ilə türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın normativ hüquqi bazası

BƏXTİYAROV H. Azərbaycan – QİƏT: əməkdaşlıq və inkişaf (XX əsrin 90-cı illəri)

HEYDƏROVA X.F. ABŞ-ın xarici siyasət strategiyasında Cənubi Qafqaz

SƏYYAD ESKANLOU İran İslam Respublikasının Mərkəzi Asiyada geopolitik təhlükəsizliyi

ABBASOVA S.Z. Qadın və gender tarixi tədqiqatlarının nəzəri problemləri

ƏHMƏDOVA E. İran - Azərbaycan mədəni əlaqələri (incəsənət sahəsində əlaqələr) 1991-1995-ci il

ZEYNALOV F.R. Ümumavropa təhlükəsizlik modeli və Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

MƏMMƏDOV S. Beynəlxalq jurnalıstikanın elmi-nəzəri problemləri və müasir inkişaf meylləri

ƏKBƏROV E. Bakı beynəlxalq tədbirlərin layiqli ev sahibidir

RZAYEVA Z. Müasir dövrdə elmi kitabxanalarda informasiya axtarış sistemlərinin tərkibinin təkmilləşdirilməsinin bəzi nəzəri məsələləri

İSMAYILOVA X.E. Müasir dövrdə multikulturalizmə dair yanaşmalar


ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

MƏCİDZADƏ M.İ. Araz vadisi erkən tunc dövrü adidələrindən aşkar olunmuş dairəvi quruluşlu tikililər

ŞIXƏLİYEV H. Qaramanlı tayfası

MƏMMƏDOVA İ.G. Təbriz şəhər əhalisinin məişətində qısa asuqə tədarükü (XIX-XX əsrin əvvəlləri)


MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, DEMOQRAFİYA

ABBAS XÜRRƏMABADI Əmir Mahmud Xandəmirin həyatı və onun “Zeyli – tarixi – “Həbibus – Siyər” əsəri

SADIQOVA K. “Mir atuz-zaman fi tarixi-l a’yan”əsəri Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi

ŞİRƏLİYEVA A. Orta əsrlər Azərbaycanında şəhər və müdafiə istehkamlarının qurulması məsələsinə dair (Əs-sə Əlibinin əsəri əsasında)

QULİYEV Ə. I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Səfəvi – Osmanlı siyasi münasibətləri ingilisdilli tarixşünaslıqda

NURULLAYEV F. Akademik Vasim Məmmədəliyevin Qurani-Kərimin doğma dilimizə tərcüməsi zamanı mənbələrdən istifadə metodu

ABIŞOV V. 1917-1918-ci illərdə Bakıda siyasi hadisələrin öyrənilməsi 1950-ci illərin sovet tarixşünaslığında

QƏDİMOV K.Ş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Rusiya ilə münasibətləri (1918-1920-ci illər) Azərbaycan mühacir tarixşünaslığında

KAZIMOVA H.Q. “Dağlıq Qarabağ problemi” Rusiya Federasiyası tarixşünaslığında

Bookmark and Share