Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2013 № 4

MÜNDƏRİCAT

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

МУХТАРОВА А.И., ИСМАЙЛОВА С.А.
Развимие науки и культуры народов Туркменистана в средние века
İSMAYILOVA R., ALIYEVA S. BAYRAMOVA A. A. Y.Krımski Osmanlı dövlətcilik ənənələrinin Moskva çarı IV İvana təsiri haqqında
BAĞIRZADƏ C.V. XI-XV əsrlərdə Azərbaycanda əxilik və əxi təşkilatları haqqında
HACIYEV X. İraq Büveyhi hökmdarı  Muizzüdövlənin hakimkimiyyəti dövründə (945-967) Büveyhilərlə müsafirlər arasındakı münasibət
BAYRAMLI Z. I Şah Şəfinin daxili siyasəti
AĞAYEVA Ü. Azərbaycan Səfəvilər dövləti haqqında bəzi mülahizələr

YENİ DÖVR

КУЛАХМЕДОВА Н.ДЖ
.  Веризм – демократическое и реалистическое течение в  итальянской литературе (последняя треть XIX века)
BEHBUDOVA T.G. 1877-ci ildə Dərbənd bölgəsində çıxışlar
НАДЖАФОВА   К. “Инородческая политика” российского царизма в  Северном Азербайджане как один из главных факторов зарождения азербайджанского национального  движения: основные этапы и главные направления
NAZIM MUSTAFA Ermənilərin 1905-ci ildə Eçmiədzin qəzasında törətdikləri qırğınlar
İSMAYILOVA J. Qafqaz müsəlmanlarının Bakı qurultayı və ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayı  “Açıq söz” qəzeti
FƏXRİ HACIYEV (VALEHOĞLU) Tiflisdə azərbaycanlılara qarşı 1905-ci il noyabr qətliamları

MÜASİR DÖVR

ADIGÖZƏLOV A.A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə şəhər özünüidarə orqanları
MƏMMƏDOV N.Z. İnzibati amirlik sisteminin gücləndirilməsi dövründə Az MİK-in fəaliyyəti
AĞAYEVA İ.Q. Türkiyə-Almaniya hərbi əlaqələri (1924-1939-cu illər)
QARAYEV R.N. 1920-ci illərin birinci yarısında Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qarşı ideoloji-siyaasi mübarizə
HƏTƏMOV R.Q. İkinci Dünya müharibəsi illərində sovet-alman ideoloji-təbliğat cəbhəsi
ЗАХАРЧЕНКО  П.П. Отечественная  ли война  1941-45 гг.:  Размышления с позиции преемственности  Унраинской  государственносту
HƏSƏNOV İ.Y. Azərbaycan Tibb İnstitutunun tədris pedaqoji fəaliyyəti tarixindən (1969-1991-ci illər)
ŞİRİNOVA Ə.Q. Qanlı Yanvar - tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsi
HƏSƏNOVA L.L. Azərbaycanda əhali artımının bəzi problemləri (1991-2009-cu illər)
ZEYNALABDİNOV Ə.A. ABŞ-Gürcüstan münasibətləri(1990-2001-ci illər)
УСЕЙНОВА Г.Б.,АХУНДОВ Э. Крымские татары вновь осваивают родину
ЮСИФЗАДЕ  С.З. Возможкые  пути развития международных отношений в современных геополитических  условиях
ORUCOVA V. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə sosial-siyasi baxış
HACIQƏDİRLİ A.M. ABŞ Milli təhlükəsizlik doktrinaları fövqəldövlətçilik prinsipləri kimi
MARİFLİ A. Terrorizm anlayışının təsniti vəAAzərbaycan nümunəsi
ƏKBƏROV Q. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər sisstemində Azərbaycançılıq ideologiyası
MƏMMƏDLİ R.U. Azərbaaycan SSR-də mədəni-maarif müəssisələrinin mədəni quruculuq sahəsində fəaliyyəti(XX əsriin  70-80-ci illəri)
ГИДАЯТОВА  С.А. Азербайджан  в  системе современных геополитических отношений в Каспийском регионе
КАРАЕВА  Л.З. Внешнеполитические интересы России  на Южном Кавказе
İSMAYILZADƏ S. İranın nüvə problem ilə bağlı Cinin xarici siyasəti
HÜSEYN KELHOR İranın nüvə problem və Rusiya maraqları
YAQUBOV Y. Müasir erməni siyasi mühitinin bəzi köklü problemlərinə dair
MƏMMƏDOV S. Beynəlxalq təcrüübədə  mətbuatın inzibati və iqtisadi vasiyələrlə tənzimlənməsi
ABBASOVA S.Z. Müstəqil Azərbaycan qadınlarının ilk qurultayları qadın hərəkatının inkişafında yeni mərhələ kimi
HACIYEVA R.Ə. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında KİV-lərin rolu
ƏFƏNDİYEVA X.B., BƏDƏLOVA R.İ. Müasir geosiyasətdə qloballaşma və antiqloballaşma prosesinin praktik əhəmiyyəti
MƏMMƏDOVA D.T. Azərbayccan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyininstrukturları və onun tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosunun insane alverinə qarşı mübarizəsinin tarixi aspektləri
ЮСИФОВА  Г.Ю. Теоретические  аспекты формирования массового сознания
БЕЙДУЛОВА З.К. Роль современных информационных  технологий в  формировании глобального  сознания
ƏLİSGƏNDƏRLİ C.S. “Ərəb baharı”  geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarının qarşılıqlı təsiri
ƏMİR HUŞƏNG ƏFŞARPUR Azərbaycanda media və diplomatiyanın qarşılıqlı əlaqədə inkişafı
ƏHMƏDOVA A. Fəlsəfədə ünsiyyət problem

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

MUSTAFAYEV A.N. Zülqədər elinin Azərbaycanda yayılmış oymaqları
MƏMMƏDOV  A. Biləsuvar rayonunun arxeoloji abidələrinə dair
İBRAHİMOVA  R. Azərbaycan etnoqrafiyasına dair XVII-XIX əsr  yazılı mənbələrində məlumattların araşdirilması
RÜSTƏMOV R.N. Muğanın itmiş şəhəri – Bəlhab
ƏLİBƏYOVA G.Ş. Naxçıvan tunc dövrü kurqanlarının öyrənilmə tarixi
ŞIXƏLİYEV H. Suqovuşanın memorial abidələri
ƏLİYEV T.N. Əliçay və Türyançay hövzəsinin küp qəbirləri
MUSTAFAYEVA N. Qarabağ bölgəsində tapılmış bəzək əşyalarının analitik tədqiqi

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, DEMOQRAFİYA

ПАШАЕВА  У.М.
Демографические характеристики  населения  Шекинского (Нухинского) района (по мамериалам советских статистических источников)
HƏSƏNOVA Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyə tarixşünaslığı
MƏMMƏDOVA S. “Alma qulağı” yoxsa  “Alma bağı” vuruşması
MƏLİKOV E.N. XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində neft sənayesinin tarixinin öyrənilməsində Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları mənbə kimi

METODİKA

TALIBOVA M., MƏMMƏDOVA M.S.
Müasir təhsilimizdə informasiya Kommunikasiyalar Texnologiyaları     və treyınq proqramları

KİTABLAR, RƏYLƏR

MUSAYEVA T.
Azərbaycan Dövlət quruculuğunun öyrənilməsinə dair tədqiqat əsəri

Bookmark and Share