Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2012 № 1

MÜNDƏRİCAT

QƏDİM DÖVR, ORTA ƏSRLƏR

A.MEHDİYEVA Qız qalası və aya sitayiş

YENİ DÖVR

N.MEHDİYEVA Bukey ordusu

S.BAXŞƏLİYEV Trablisqərb və Balkan  savaşları ərəfəsində Türkiyə-Rusiya münasibətləri məsələləri Azərbaycan  mətbuatında

G.ƏLİYEVA XIX əsrin II yarısında ümumtəhsil  məktəbləri nəzdində kənd təsərrüfatı və sənət şöbələrinin açılması

F.BAXŞƏLİYEV XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində şimali Azərbaycanda sahibkar kəndində təsərrüfatçılığın yeni formalarından istifadə  haqqında

Д.РУСТАМОВА Общественно-политическая деятельность национальной буржуазии в начале XX века

А.ЭЮБОВ Армяно-Азербайджанский конфликт 1905 года: экономический фактор в завершении вооруженного  противостояния

N.QƏHRƏMANOV Birinci Dünya Müharibəsində Rus, İngilis, Fransız silahlı qüvvələrinin tabeliyində olan erməni hərbi dəstələrinin fəaliyyəti

R.NƏBİYEV Birinci Dünya Müharibəsi illərində Bakı şəhərinin ehtiyacları üçün şimali Qafqazda ərzaq mallarının tədarükü

MÜASİR DÖVR

X.MƏMMƏDOV,  N.MƏMMƏDOV Sovet hakimiyyəti orqanlarının Dağlıq Qarabağ siyasəti

T.İSMAYIL Lozan Sülh Müqaviləsi və Türkiyədə milli azlıqlar məsələsi

M.FƏTƏLİYEV Böyük dövlətlərin balkan siyasəti (1925-1928-ci illər)

M.İSMAYILOV Lev Qumilyovun etnogenez nəzəriyyəsində türk tarixinə baxış

Ş.HACIYEVA Azərbaycan və Türkiyənin ortaq  problemi “erməni məsələsi”

Л.А.ТАЛЫШИНСКАЯ Деятельность Азиз Алиева в Дагестане (1942-1948 г. )

Л.СЕИДБЕКОВА «Отражение факта территориальных притязаний Армянской и Грузинской ССР к Турции во II-ой половине 40-х гг. ХХ века в советской и турецкой прессе»

К.МУСАЕВ Азербайджан в политике «Восточного партнерства» ЕС

B.XANZADƏ İran –Türkiyə münasibətlərində kürd amili (1991-ci ilə qədər )

T.HACIYEVA Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbulu

C.ƏSGƏROVA Azərbaycan Respublikasının ictimai siyasi həyatında siyasi partiyaların rolu

Р.САДЫГБЕЙЛИ Из истории азербайджано-египетских экономических отношений (1950-1990- е годы)

G.ABBASOV Parlament təsisatının mahiyyəti

K.ADIGÖZƏLOV Avropa İttifaqı-Rusiya münasibətləri: strateji qeyri-müəyyənlik sahəsi

Г.ИБРАГИМОВА, Н.АГАКИЩИЕВА Миротворческая миссия ОБСЕ в Азербайджане

Н.БАЙРАМОВА Террористические организации: пути и  способы образования

P.İBRAHİMOVA Müasir inteqrasiya prosesləri

N.MİRZƏYEVA Silahlanmaya nəzarət tarixi aspektdə

R.ELMAMUZ, R.QURBANƏLİZADƏ, S.ELMAMUZ Sahibkar qadınlar

M.ELMAMUZ, R.ELMAMUZ, S.ELMAMUZ Sosial qrupda səxsiyyətin statusu fenomeni

B.ELMAMUZ, M.ELMAMUZ, F.QURBANƏLİZADƏ Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri və sosial şəraiti

S.İSMAYILZADƏ İranın nüvə proqramının icrası tarixi

Ə.XƏLİLQIZI Xocalı soyqırımı tədqiqi və tətbiqi təcrübəsindən

S.MƏMMƏDOVA İnformasiya təhlükəsizliyi anlayışı: tarixi və aktuallığı

A.SALMANOVA İsrail lobbisi ABŞ-ın xarici siyasətində mühüm təsiredici amil kimi

K.RUİNTƏN Şimali Qafqazda baş verən münaqişələr İran KVI-ində Rus-Çeçen müharibələrinə İranda münasibət

Ф.Ю. ГУЛИЕВ К вопросу об Азербайджанской  диаспоре – становление и развитие

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA

Z.HACILI Tovuzzçay hövzəsinin Son Tunc-İlk Dəmir dövrünə aid torpaq qəbirləri (Tovuzçay və Qazqulu nekropollarının materialları əsasında)

L.ƏHMƏDOVA Şamaxı Qobustan və Hacıqabul  rayonları ərazisində İlk Orta Əsr qəbir tipləri

V.CAHANI “Qale Gərdən” məzarlığı (Gilan düzənliyində Dəmir Dovrünə aid tapılmış ilk qəbir)

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

Р.МАМЕДОВА Средневековая  Персоязычная историграфия о государстве Надир Щаха

Л.ГАДЖИЕВА Полемическая  целеустремленность газеты “Бакинский Листок”

S.QULİYEV Heydər Əliyev irsi Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi

Ə.H. ƏFŞARPUT Medianın psixoloji və diplomatik əməliyyatları

METODİKA

H.CƏFƏROV, Y.MƏMMƏDOVA Təhsilimizin intibah mərhələsi (2003-2010-cu illər)

B.ELMAMUZ, M.ELMAMUZ, S.ELMAMUZ Özünü qiymətləndirmə və iddia səviyyəsi

Bookmark and Share