Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2011 № 3

MÜNDƏRICAT

QƏDIM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

ƏLİYEVA L. Azərbaycan xalqının etnik identifikasiyasında “umma” anlayışının yeri

FƏRHADOV Q.Hunların qədim tarixi

AĞAYEVA Ü. Şirvanşahlar dövlətinin XIV-XV əsr tarixinə dair (Fəsih Xəvafinin “Mücməli fəsihi” əsəri üzrə)

İSMAYILOV Ş. Sanson və Engelbert kempferin gündəliyində səfəvi məmləkətinin kənd təsərüfatının bəzi məsələləri

MƏMMƏDOV K. Borçalı Böyük Səlcuq imperatorluğunun tərkibində

HƏSƏNZADƏ D. XVII əsrin 20-30-cu illərində səfəvi dövlətinin İngiltərə ilə diplomatik əlaqələri

MEHDİYEVA A. Hospitalyerlər ordeni və müdafiə tikililəri

YENİ DÖVR

ƏHMƏDOV R. XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvəllərində Qazax mədəniyyəti

ЭЙВАЗОВА Н. Об эволюции демографической ситуации в Северовосточном Азербайджане в XIX - начале XX вв.

ƏLİYEVA F. 17 oktyabr 1905-ci il manifestinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə dair

ЮСИФ–ЗАДЕ С. Третья Англо-Афганская война 1919 года и ее последствия для Британской Колониальной Империи

САФАРОВА Х. Культурная жизнь г. Ордубада. Просвещение и здравоохранение

АЛИЕВА С. Азербайджано-Чеченские взаимосвязи в начале ХХ века

İBRAHİMOVA A. Azərbaycanda milli ideyaların formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəlləri)

ƏLİYEV A. Mirzə Kazim bəyin müsəlman hüququnun tətqiqi sahəsində xidmətləri haqqında

MÜASİR DÖVR

RÜİNTƏN S., ƏLİSGƏNDƏRLİ C. Azərbaycan diplomatiyası dünəni bu günü

ƏLİYEVA V. AXC dövründə Muğan-Lənkəran bölgəsinin siyasi iqtisadi və mədəni inkişafı

İSAYEV Ə. XX əsrin 20-30-cu illərində şimali Azərbaycanda sosialist sisteminə qarşı müqavimət

AĞAYEV İ. Türkiyyə-Almaniya siyasi münasiətləri (1924-1939-cu illər)

ALİYEV H. Sumqayıtda səhiyyənin təşkili və əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə dair (1940-1950-ci illər)

АХУНДОВА Т. Проблемы самоидентификации турецких иммигрантов в Германии в 60-90-е годы ХХ в.

İBRAHİMOV H. Türkiyənin xarici siyasətində Kipr “problemi”

ABBASOV M. Cənubi azərbaycanlıların İraq-İran müharibəsində istirakına dair

ГУСЕЙНОВА Э. Политическая трансформация в странах Центрально-Восточной Европы

ВЕЛИЕВ Я. Серьезный очаг конфликта в Западной Европе

HACIYEVA Y. Cənubi azərbaycanlıların ana dili uğrunda qeyri-siyasi mübarizəsi (1997-2005-сi illərdə)

АЛИЕВА Н. Проекты общественных организачий в области клуьтуры между Азербайджанской и Грузинской Республиками (1991-2005 гг.)

ГУСЕЙНОВА Ф. Грузия – Россия

ADİGÖZƏLOV E. Gürcüstan münaqişəsində ABŞ və Rusiya ziddiyətləri (2008)

DAVUDOV Q. XXI əsrin əvvəllərində Yaponiya-ASEAN əlaqələrinin əsas mübarizəsi

BAYRAMOVA B. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində «907-ci maddə» həll olunmamış problem kimi

ƏLİYEVA A. Heydər Əliyev Fondunun uşaq səhiyyəsi ilə bağlı həyata keçirtdiyi proqramlar

ИСМАИЛОВА Г. Независимый Азербайджан и взаимоотнощения с Тюркскими Государствами

УСЕЙНОВА Г. Развитие науки в Туркмении и Киргизии в ХХ – начало ХIX вв.

İBRAHİMOV Ə. İqtisadi inkişaf naminə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv-dövlətləri arasında iqtisadi, mədəni və siyasi əməkdaşlıq

MUSTAFAYEVA G. İranın Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə münasibətləri

SƏMƏDOV P. Xəzər Dənizinin hüquqi statusu mövzusunda Türk Dövlətləri və digər ölkələrin siyasi mövqeyi

HADIMUĞANLU H. Əhali artımı və onun cəmiyyətin yaşayış səviyyəsinə olan təsiri

MƏMMƏDOV H. Cəmiyyətin inkişafı: sosial fərqlər və sosial struktur

KAZIMI P. Krım tatar xalqının mədəniyyət tarixindən (kitabçılıq və kitabxanaçılıq mədəniyyəti)

MƏSTURƏ S. İlk hamiləlik dövründə şəxsiyyətin təsiri

MEHDİZADƏ G. Azərbaycan-TRASECA layihəsinin subyekti kimi

HACIYEVA Ş. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü problemi Türkiyənin KİV-də

ŞİRİNOVA Ə. Milli neft srtategiyasının uğurları

АХМЕДОВА Ш. Теоретико-методологическое обоснование власти

BƏDƏLOVA R. Dövlət idarəçiliyinin təşkili və onun dövlət qulluğu ilə əlaqəsi

ELMAMUZ B. Sahibkarlıqla bağlı etik məsələlər

ELMAMUZ B., PAKNAZAR J. Sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal təşkilinə təsir göstərən mədəniyyət amili

VERDİYEVA S. 2008-2009-cu illər dünya maliyyə böhranı şəraitində ümumdünya gömrük təşkilatının (ÜGT) ticarətin anlaşdırılması istiqamətində fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri

İSMAYILOV Ş. Sosial qrupların cəmiyyətin sosial strukrurunda yeri (nəzəri baxışda)

QARAYEVA L. Azərbaycanda milli azlıqların birgə yaşayışı

ƏFƏNDİYEVA X. Azərbaycanda gender problemi

ТРОПОВ И. Ревкомы в системе местных органов власти России (1918-1920 гг.)

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA

ИСКЕНДЕРОВ Э. История изучения археологических памятников Кавказской Албании и Иберии

MUSTAFAYEV A. Rusların Qazax qəzası ərazisində məskunlaşması

BAĞIRZADƏ C. Ağdərə bölgəsinin ilk orta əsr abidələrinin tarixi – arxeoloji tədqiqinə dair

ДАДАШЕВ А. “Земледельческие поселения эпохи Поздней Бронзы и Раннего Железа на территории Азербайджана.”

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

İSMAYILOV M. Avrasiyaçılıq prizmasında Lev Gumilyovun etnogenez nəzəriyyəsi

MƏMMƏDOV İ. Tovuzun türk mənşəli oykonimlərindən Qırıxlı

METODİKA

HACIYEV Z., ƏLİYEV R. İdarəçilikdə tələbələrin rolu probleminin sosioloji təhlili

PAKNAZAR J., DAMIRCHI G. Şagirdlərin təsil inkişafında ailənin təlimatlandırılmasının rolu

Bookmark and Share