Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2011 № 1

MÜNDƏRİCAT

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

BAYRAMLI Z. II Şah Abbas dövründə Səfəvi dövlətinin Türküstan xanları ilə münasibətləri

MƏMMƏDOV K. Borçalı VII-IX əsrlərdə

ИЛЬЯСОВА Х. Хазары в Северном Кавказе

QULİYEV E. Xacə Nəsrəddin Tusi və Marağa rəsədxanası

ŞABİYEV B. Fərmanlar Çuxur-Səəd tarixi üzrə mənbə kimi

MEHDİYEVA A. Krım Qız Qalası

Dr. ALİ ÖGE İbn Fürək həyatı, əsərləri və tövhid risaləsi

YENİ DÖVR

MEHDİYEVA N. XX əsrin əvvəllərində Özbəkistan incəsənəti

EMİNOVA Z. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təcili tibbi yardımın yaranması tarixindən

ƏHMƏDOVA E. Qarabağ xanlığının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin II yarısı)

MÜASİR DÖVR

CƏFƏROV H. Cümhuriyyət dövründə gənclərin mədəniyyət quruculuğu sahəsində fəaliyyəti

FƏTƏLİYEV M. Yunanıstanın Balkanlarda Təminat paktı yaratmaq layihəsi

Dr. VEFA KURBAN Azərbaycanda 1920`lı və 30`lu illərdəki əlifba dəyişikliyi və bunun başına yansımaları

BAYRAMOVA B. Krım konfrasında Almaniya, Polşa, Yuqoslaviya məsələsi

ALIYEV H. Müharibədən sonrakı illərdə Sumqayıtdakı tikinti-quruculuq işlərinin tarixinə dair (1950-1980-cı illər)

MƏMMƏDOV H. NATO-nun müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu

MƏLİKOVA Z. Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya inteqrasiyasının hərbi-siyasi aspektləri

RUİNTƏN K. Ermənistanda baş verən ictima-siyasi proseslər iranlı mütəxəssislərin gözü ilə və İran KİV-lərində

ADIGÖZƏLOV Z. Azərbaycan və Fransa münasibətlərinin formalaşması tarixi: siyasi aspekt

BAĞIROVA S. Azərbaycanın ali məktəblərinin Rusiya və Ukraynanın ali təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əməkdaşlığı

QASIMOV E. Azərbaycan-Almaniya elmi əməkdaşlığında ali məktəbələrin rolu (1995-2005-ci illər)

KAZIMOVA S. Lobbi fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi və siyasi əsasları

MƏMMƏDOV S. Media əməkdaşlarının hüquqlarının beynəlxalq müdafiə sistemi

RƏHİMOVA N. Prezident və Parlament idarəetmə üsulu olan dövlətlərin xarici siyasət mexanizmi: müqayisəli təhlil

ƏLİYEV T. Azərbaycanın milli mənafeyinin təmin olunmasının nəzəri-konseptual əsasları

MƏMMƏDOVA G. Yaradıcılıq və intuisiya

МАМЕДЛИ А. О некоторых аспектах современного этнополитического положения русских в Азербайджане

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, NUMİZMATİKA

MƏMMƏDOV A. Bərdə toponiminə dair mülahizələr

HƏSƏNOV E. Gəncəçay hövzəsindən son tunc - ilk dəmir dövrünə aid saxsı məmulatları tarixi mənbə kimi

MUSTAFAYEV L. Qafqaz Albaniyasının pul dövriyyəsinə Antik dünya mədəniyyətinin təsiri

ДЖАФАРОВА Э. Классификация средневековых светильников Ширвана (IX – XIII вв.)

BAĞIRZADƏ C. Tarixi kəndin izi ilə və ya Kaqankat şəhərinin tarixi – arxeoloji tədqiqi

ABBASOVA E. Orta əsr Şəhərgah yaşayış yeri

PAŞAYEVA M. Azərbaycan etnoqrafik xəzinələr muzeyidir

HƏSƏNOVA G. Dulusçuluq sənəti nümunələri xalq məişətində (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyininmaterialları əsasında)

MƏMMƏDOV N. Azərbaycanın Hadrud rayonunun tarixişünaslığı

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

KHODADUST K. Comparison of chapter of anatomy in “Hedayyat ol-Mutaallemin fittibb”of Abubakr Al-Akhayevni’s anatomy with Gray’s anatomy book

HOSSEINI S.F. Analytical inquiry of Zakhirah-I khvarazm’shahi as the most important encyclopedia in medicine in 12th century ad

İSMAYILOVA G. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatının 40-60-ci illər tarixşünaslığı

 

Bookmark and Share