Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2010 № 2

MÜNDƏRİCAT - СОДЕРЖАНИЕ

QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏR

MUSTAFAYEV Ş.

1430-1440-ci illərdə Osmanlı-Qaraman qarşıdurması

КAФАР-ЗАДЕ Л.

Проникновение английского торгового капитала в Османскую империю в XVI - начале XVII вв.

MEHDIYEVA А.

Qız qalalarının mənşayinə dair

ŞÜKÜROV Q.

X1II-XV əsrlərdə Əndəlüsdə təhsil sislemi

MUJDE CU М.

Əl-Fərabinin metafizikası haqqında

XODADUST К.

X yüzilliyin görkəmli Həkimi Əxəveyni

YENİ DÖVR

ƏLİ QIZI S.

Şərqin islam mütafəkkirləri - Əhməd Bəy Ağaoğlu və Şeyx Cəmaləddin əfqani

ЮСИФ-ЗАДЕ С.З.

Об англо-русском соперничестве на Среднем Востоке в первой половине XIX века

RƏHİMOV Y.

XIX əsrdə Naxçivanin sosial inkişafi (rus mənbələri asasında)

QULİYEV M.

General-mayor I Ehsan Xan Naxçıvanski (Kəngərli) va General- Feldmarşal İvan Paskeviçin miinasibətlərində Naxçıvan xanlığının tarixinə dair bəzi qeydlər

SEYİDOVA S.

I dünya müharibəsi illərində erməni daşnaklarının fəaliyyəti

КУЛАХМЕДОВА Н. ДЖ.

Основные тенденции в развитии искусства Франции в период Второй Империи: изобразительное искусство

РУСТАМОВА ДЖ.Я.

Культурно-просветительская и благотворительная деятель­ность национальной буржуазии в начале XX века

AĞASIYEV İ.K.

Qafqazda alman koloniyalarının yaranmasının ilkin larixi şərtləri

MÜASİR DÖVR

CABBARLI  Ə.

Heydər Əliyev: Naxçıvanda elm va təhsilin inkişafi

QOCAYEV A.

Gürcüstan azərbaycanlılarının ictimai-siyasi taşkilatlanma səviyyəsi

УСЕЙНОВА Г.

Депортация советским режимом тюркских народов в 1943-
1944 гг

QASIMOV Ə.

Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafi (XX əsrin 70-80-ci illəri)

ƏLYEVA P.M.

Akademik Ə. S. Sumbatzada

MƏMMƏDOVA N.

I Dünуа Müharibasinin başlanması ilə əlaqadar "Bakı müsalman xeyriyyə cəmiyyəti"nin hərbi xəstəxanası barədə

MUSTAFAYEVA G.

Ermanistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə erməni əsarətindən xilas edilmiş vatandaşların sosial reabilitasiyası

DUNYAMALIYEVA N.

Avropa ittifaqı çərçivəsində siyasi əməkdaşıq problemi: zaman kontekstində baxış

XƏNİFƏR H. ŞURAKƏNDİ F.
TAHERİ F.

İran şagirdlərinin kitabxanadan istifadəetməklə mütaliə qabiliyyətlərini artırmaq üsullarının araşdırılması

MƏMMƏDOV E.

Qərbi Avropada tarixi etnik münaqişə: Şimali İrlandiya problemi

FƏDAİ ŞUCA HƏSƏN

ABS-la İran arasında gərginliyin əsas kökləri haqqında

VƏLIYEV Y.MUSİATAYEV Z.

Misir-Azarbaycan əlaqələri XXI əsrdə

РАДЖАБЛИ A.

Особенности государственной политики России в сфере обес­печения национальной безопасности на современном этапе

ГУЛИЕВА Л.

Основные функции ЮНЕСКО по развитию межгосударствен­ного сотрудничества в областях образования, науки, культуры и коммуникации

SADIQOVA S.

Azarbaycan ümumi retrospektiv biblioqrafiyasının tarixi inkişafi və təkmilləşdirilməsi yolları

RUİNTƏN K.

İran İslam Respublikasının xarici siyasət prinsiplərində dayişikliklər. İranın Qafqaz siyasətini formalaşdıran muasir amillər

HÜSEYNOVA Т.

Azərbaycan Fars Körfəzi Ərəb ölkələri Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan dövlətlərlə (Fkədəş) ticarət-iqtisadi əlaqələri

KOSAYEV A.İ.

Milli mədəniyyətin ictimai rəyə təsiri

MƏMİYEV C.

Kütləvi informasiya vasitələrinin ictimai rəyə təsiri

ƏLİYEVA X.

İranın nüvə infrostrukturunun tarixcəsi

ГУСЕЙНОВА Л. Дж.

Венгерская революция 1956 года. Часть I. Начало революции

RƏHİMLİ R.

Sosial kapital anlayışının mahiyyəti və inkişaf tarixi

ŞİRİYEVA A.

Kiçik hərbi qruplarda sosial-psixoloji iqlimin öyrənilməsinin yol və vasitələri

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

BAĞIRZADƏ С.

Kəlbəcər bölgəsinin ilk orta əsr abidələri

ДЖАФАРОВА Э.

Археологическое изучение средневековых памятников Ширвана

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

MƏMMƏDLİ  Ş.R.

Son orta əsrlərdə Azərbaycan-Hindistan iqtisadi əlaqələrinin tarixşünaslığına dair

HÜSEYNİ S.F.

“Zəxireyi Xarəzmşahi”əsərində Cürcaninin tibbə aid fikirləri

ƏLİYEVA N.A.

Əs – Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsərinin Azərbaycan bölməsinin əsas mənbələri

İSMAYILZADƏ S.

Qöpcaqlar haqqında məlumat verən mənbələr

METODİKA

MƏMMƏDOVA H.

Tariximizin tədrisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistanın ərazi iddiaları, erməni separatizmi ilə bağlı yaranmış münaqişələrin dinc yolla həllinin bəzi məsələləri

YUBİLEYLƏR, XATİRLƏR

MUSTAFAYEV A., İSMAYILZADƏ Q.

Vida sözü ot kökü üstündə bitər – deyib ulularımız

 

Bookmark and Share