Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2009 № 4

MÜNDƏRİCAT – СОДЕРЖАНИЕ

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

MEHDİYEVA A.

Türkiyənin şərqində yerlaşən qalalar

ИСМАИЛОВА С.

Распространение зороастризма в древности и раннем средневековье в Центральной Азии

İSMAYILOV R

Abbasilər Misirində şəhərin sosial təyinatı

МАМЕДОВА Н. К.

Вопросу об участии Шаха Исмаила I в заговоре против Султана Селима (на основании французской историографии]

ŞAMİYEVA Н.

Xürrəmilərin dini inanc və ayinləri, qadına münasibət

ŞABIYEV В.Ş.

Çuxur-Səəd bəylərbəyi Əmirgünə xan Qacar

YENİ DÖVR

ЗЕЙНАЛОВА С. К.

Истории формирования этнических общин финно-угорских и балтийских народов на Кавказе

İSLAMOV Т .

Azarbaycanın parlamentarizm tarixindan

DƏBİRİ Н.

İranla Azarbaycan Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin yaranması tarixi

PAŞAYEV E.

Şeyxəli xanın Rusiya mustamləkəçiliyinə qarşı üsyanının son mərhələsi

SOFİYEVA  К. N.

Narimanov və din

ƏHMƏDOV H.

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şimali Azarbaycanda rus kolonlaşması məsələsinə dair

PAŞAYEV H.M.

Rusiyanın aqrar qanun va sərəncamlarının Şimali Azərbaycanda tətbiqi (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri)

АЛИЕВА Л.

Из   истории   избирательного  права  женщин Азербайджана (1900-февраль 1917гг.)

XƏLİLOV Р.

1900-1905-сi illərdə "Bakı neft sənayeçiləri qurultayı"nın mədəni-maarif sihasında fəaliyyətinə dair

MÜASİR DÖVR

CƏFƏROV Т.

Erməni diasporasının «qondarma erməni soyqırımı»nın beynalxalq aləmdə saxtalaşdırılmış təbliği (1920-1930-cu illər)

SÜLEYMANLI R.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Denikin təhlükəsini aradan qaldırmaq yolundakı diplomatik fəaliyyati

MƏMMƏDOV N.

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayatində şəxsi yardımçı təsərrüfatların inkişafı (XX yüzilliyin 20-80-ci illəri)

BALAYEV A.M

Ermənistan-Azarbaycan Daglıq Qarabağ münaqişəsinin həlli va ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmnası sahəsində gö­rü­lən tədbirlər (1994-2002-ci illər)

ГУСЕЙНОВА Л.Дж.

Венгерская революция 1956 года.Часть I. Начало революции

QURBANOV R.

Azərbaycan neft sənayesi tarixindən (XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısı)

ALİ YEV Н.А .

XX  əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycanda sovet milli siyasətinin mahiyyətinə dair (1988-ci il sumqayıt hadisələrinin malerialları üzrə)

MİRBƏŞİR OĞLU Е.

Siyasi münaqişələrin tənzimlənməsində vasitaçilik xidmətlərinin mahiyyəti

MƏММƏDОV Н.

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft amili

АЛЛАХВЕРДИЕВ К.

Основные факторы и угрозы этнополитической безопасности Азербайджанской Республики

BEHBUD Е.

Sahə ensiklopediyaları təsnifatı: mövzu və tərtibat problemi

VAQİF QIZIL.

Avropa İttifaqinin Şərqə inleqrasiya siyasətinə dair (XX əsrin 90-     152 ci illəri)

ВƏDƏLOVA R.

İnsan hüquqları: onun mənbəyi və təsnifatı

АЛИЕВ В.

Центрально - Азиатское направление стратегии НАТО на современном этапе

ГАХРАМАНОВА Н.

Некоторые методологические вопросы изучения функций политической культуры а системе социального управления

ГУСЕЙНОВА А.

Развитие экономики Грузии после обретения независимости

QULlYEVA U.

Azərbaycan Respublikasının beynalxalq elmi və mədəni əlaqələrinin inkişafında Sumqayıt şəhər potensilının rolu (I maqalə)

CƏƏFƏROV S.

Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları və Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi: reallıqlar və perspeklivlər

HAQVERDİYEVA К.

Azərbaycanda gender bərabarliyinin təmin edilməsi və qadın hərəkatı

АЛИЕВА С.А.

Мировой финансовый кризис и Азербайджан

БАГИРОВ Э.

Американо-российские отношения в начале XXI века

ЮСИФОВА Г.

Глобализация как отражение информационных процессов в обществе

АХМЕДОВ М.

Основные проблемы и направления модернизации Азербайджана

ГУСЕЙНОВА Э.

Венгерские события 1956 года

HƏSƏNOVA К.

Azərbaycan Respublikasının Avropa Surasının Parlament Məclisi ilə əlaqələri

HƏMİDOVA L.

Türkiyə - Avropa İttifaqı münasibətlərində milli azlıqlar məsələsi

PAŞAYEVA U.

Ermanistan- Azərbaycan, Dağliq Qarabağ münaqişəsində АТƏТ-in mövqeyinə dair

VƏLİYEV Y.

Müasir dövrdə Azarbaycan -İran münasibətləri

SADIQOV R.

Avropa ittifaqının şərq siyasatində yeni meyarlar - «Avropa Qonşuluq Siyasəti» və «Şərq Tərəfdaşlığı»

MƏMMƏD0V H.

Azərbaycan    Şərqi Avropa mədəni əməkdaşlığı: kilab sərgiləri vəyarmarkaları

MƏMMƏDOV S.

Enerji daşıyıcılarının difersifikasiyası Azərbaycan milli maraqlarına uyğundur

İBRAHİMOV Z.

Azərbaycanın Avroatlanlik təhlükəsizlik struklurlarına inteqrasiyası: yaranması, inkisafi və perspektivləri

BƏŞİROVA K.

Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı tarix və geosiyasət müstəvisində

HACIYEV N.

Amerika Birləşmiş Ştatların Qanunverici Orqanı - Konqres

İBRAHİMLİ I

Böyük Britaniya və Fransanın timsalında Azərbaycan - Qərbi Avropa mədəni əlaqələrinə bir baxış (1997-2005-ci illər)

ATAKİŞİYEVA L.

Şimali Kipr Türk Respublikasının İslam Konfransı təşkilatında iştirakı

CƏFƏROVA V.

Keçid dövründə cəmiyyatin sosial strukturu

MƏMMƏD0V H.

Siyasi və hüquqi kateqoriya kimi azadlıq anlayışının fəlsəfə tarixində yeri

MƏLİKOVA Z.

Şərqi Avropada siyasi islahatlar: problemlər və əsas isliqamətlər

ABBASOVA M.

Siyasi milli süur: quruluşu, mərhələləri və inkişafi

İSMAİLİ Ə.

İctimai kapitalda idarıetmə sistemi və onun inkişaf prosesində öynadığı rol

VƏLİYEVA A.

Kitabxananın fəaliyyətində biblioqrafik vəsaitlərin rolu

NƏBİYEV V.

Bakı Dövlət Universitetinin yetirdiyi görkəmli alim və ictimai xadim

ETNOQRAFİYA

İBRAHİMOVA R.

Azərbaycan elnoqrafiyasının XV əsr mənbəşünaslığı

ABDULLAYEV A.

Şifahi xalq yaradıcılığında övladın ailə və cəmiyyətdə mövqeyi məsələsinə dair

МАМЕДОВ Т.

Противостояние интересов США и России по вопросу влияния в Грузии

ƏSƏDOVA Ə.

Dədə Qorqud oğuzlarının idaraçilik sislemi

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

HACIYEVA K.

"Əkinçi" qəzetinin 'Elm xəbərləri" bölməsi mənbə kimi

IBRAHIMOV M.

Xəzər bölgəsi Rusiya-Sovet-İran tarixşünaslığında

ƏLİYEVA N.

Əs-Səmaninin “Kitab əl ənsab” əsərinin Azərbaycan bölməsinin əsas mənbələri

ГАДЖИЕВА У.

«Арцах» Макара Бархударянца как албанский источник по реконструкции исторической географии Карабаха конца XIX в.

METODİKA

ƏLİYEVA L.A.

Azərbaycanın etnoqrafik tarixinə riyazi modelləşmə metodunun tətbiq edilməsinə cəhd (II məqalə)

МАМЕДОВА А.

Пути повышения эффективности обучения с умственно-отсталыми детьми

ƏSƏDPUR K.

Təlim prosesində informasiya texnologiyalarından istifadə müasir dövrün tələbi kimi

Bookmark and Share