Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri 2009 № 1-2

MÜNDƏRİCAT – СОДЕРЖАНИЕ

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR


ŞÜKÜROV Q.

XIII-Х V əsrlərdə Əndəlüsdə ticarət

BAYRAMLI Z.

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ordu qurumunda qorçu alayının yeri

MƏMMƏDOVA Y.

XVII yüzillikdə Azərbaycanda hind ticarət kapitalının mövqevinin güclənməsinə dair

BUDAQOVA S.

XVIII əsrdə Naxçıvan siyasi-inzibati bölgü sistemində

РЗАЕВА С.

Владения австрийских Габсбургов в XVII-XVIII веках

MANAFOV R.

İmadəddin Nəsimi fəlsəfəsi və tanrı-insan miinasibətində şər məsələsi

ŞABIYEV B.Ş.

Cuxur-Səəd bəylərbəyliyinin ərazisi

GÖZƏLOVA Y.

Hanzanın erkən inkişaf tarixindan (XII 1-ХIVəsrlər)

TAĞIZADƏ L.

Osmanlı dövlətinin yaranması və süqutu

YENİ DÖVR

VƏLİYEVA X.

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda balıqçılıq va balıq sənayesi haqqında

АГАСИЕВА Э.

Процесс развития национального сознания у азербайджанцев впериод XIX - XX века

XƏLİLOV I.

Şimali Azərbaycanda komendanlıq rejimi dövründə yeni hüquq miihafizə orqanlarının yaradılması və onların fəaliyyəti tarixindən

АБДУЛЛАЕВ O.

История возникновения терроризма

QAFAROV V.

Batum konfransı və Azərbaycan

ƏHMƏDOV Ə.

XIX      əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın xəzinə kəndlilərinin torpaq təminatına dair

КУЛИЕВА Т.

Внутренняя и внешняя торговля Азербайджана в начале XX ве­ка

ƏLİYEVA E.

XVIII əsrin ikinci yarısı    XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında əkinçilik

MÜASİR DÖVR

ZEYNALOV L.

Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İLham Əliyev va regionların sosial-iqlisadi inkişafı (2003-2008-ci illər)

MİRBƏŞİROĞLU E.

Ermanistan-Azarbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamatində Heydər Əliyevin fəaliyyəti

ŞAHTAXTI S.

Azərbaycanın milli qurtuluşu - Heydər Əliyevin siilh və sabitlik strategiyası

FƏTƏLİYEV M.

Lozan konfransında hərbi xidmət va amnistiya məsələləri

MƏMMƏDOV N.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan   Ermənistan ərazi məsalələri (20-ci illər)

АЛЛАХВЕРДИЕВ K.

Этноисторические корни Нагорно-Карабaхского конфликта

ƏHM ƏDOV Ə.

Dağlıq Qarabaö problemi Azarbaycanın türkdilli dövlətlərlə siyasi əlaqələri fonunda

ASLANOVA T.

İdaraçilikdə sərt mərkəzləşdirmə prosesinin Azərbaycan rəhbərliyində siyasi qruplaşmaların fəallaşmasına təsiri (XX əsrin 20-ci illərinin sonu - 30-cu illərin əvvəli)

İSMAYILOV İ.

XX       əsrin 80-ci illərində beynəlxalq humanitar alaqələrdə Azarbaycan və YUNESKO

БАЙРАМОВА П.

Основные пути борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке

МУСТАФАЕВА B.

Система регионачьной безопасности на основе новых механизмов партнерства государств Южного Кавказа, России, а также Турции и Ирана

MAHMUDOV K.

XX asrin 50-60-ci illərində SSRİ-də siyasi sistemi takmilləşdirmək cəhdləri və Azərbaycan

AĞAYEV İ.

XX əsrin 80-ci illərində Türkiyanin xarici siyasatinin əsas istiqamatləri

ƏLİYEV А.

Sahilyanı dövlətlərin Xəzər siyasəti

ABBASOVA S.

Prezident İlham Əliyevin siyasi kursu

TAĞIYEV A.

Dünya azərbaycanlılarının birliyinin təmin olunmasında Azərbaycan Respublikasının rolu

ГАДЖИЕВА У.

Критика на книгу Роберта Хевсена «Armenia. A historical adas»

АХУНДОВ Р.

Экономические связи Азербайджанской Республики со странами СНГ

İMAMƏLİYEVA U.

Azərbaycan A vropa Şurasının tamhüquqlu üzvü kimi

İSMAYILZADƏ X.

Azərbaycan -  İsveç əlaqələri

ГУСЕЙНОВА Л..

Пражская весна: от истоков до советского вторжения (часть i)

HƏSƏNOV R.

Gürcü  - Osetin münaqişəsi

БАГИРОВ Э.

Становления Американо-Российского сотрудничество

АЛИЕВ В.

О некоторых аспектах взаимоотношений Россия-НАТО в 90-е гг. XX в. и на современном этапе

ELMAMUZ В.

Psixoloji təsir prosesində şəxsiyyət amili rolu

MƏCİDOVA M.

Ekoloji böhran müasir dövrün qlobal problemidir

İBADOV N.

Siyasi mədəniyyətin təsnifatına müqayisəli yanaşma

HƏSƏNOV Y.

Azərbaycan    MDB ölkələri beynəlxalq turizm aləqələri sistemində (1991-2005-ci illər)

ГУСЕЙНОВА У.

Внешнеполитический курс администраций США после распада СССР

АЛИЕВ О.

Многосторонняя дипломатия в контексте деятельности международной конференции по бывшей Югославии

BAYRAMOV İ.

Qloballaşma şəraitində psixoloji identiklik problemi

АЛИЕВ Н.

Формирование политики ЕС  на  Южном  Кавказе   и роль Азербайджана в ней

MƏLİKLİ G.

Siyasət siyasi mənafelər sferasıdır

МУСАЕВ Э.

Пути доставки Азербайджанской нефти на мировые рынки

АКПЕРОВА А.

Функционачьная трансформация НАТО и Афганистан

ETNOQRAFİYA

İBRAHİMOVA G.

XIX Əsrin sonu-XX Əsrin ƏvvƏllarindƏ AzƏrbaycan qƏdim geyimləri və baş bəzəkləri

QULUZADƏ N.

Dini ayin   qurbanvermə adətinin mənşəyinə dair

NAĞIYEVA S.

Quba şəharində səməni ilə bağlı mərasimlər (XIX — XX əsrin əvvəlləri)

HƏSƏNZADƏ Т.

Qacarlar dövrünün titulları

ABDULLAYEV I.

Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri nağıl, dastan və aşiq yaradıcılığında

ƏLİYEV S.

Azərbaycanda pambıqçılıq və pambıq məmulatı istehsalı tarixindən

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ

NAMAZOV Q.

Böyük Uyğur imperiyası

İLYASOVA X.

Xəzərlər haqqında məlumat verən əsas mənbələr

RƏHİMOV Y.

K.A. Nikitininin «Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası» məqaləsi Naxçıvan bölgəsi tarxinin mənbəyi kimi

HACIYEVA D.

Yazılı mənbələr alanlar haqqında

HACIYEVA A.

Yazılı mənbələr xəzərlərin Albaniyaya yürüşləri haqqında

ALIŞOV N.

Qafqaz Albaniyasının xristian abidələrinin tədqiqi Azərbaycan ta-rixşünaslığında

HƏSƏNOV S.

Mir Mehdi Xəzaninin "Kitabi-Tarixi-Qarabağ" əsərinin əlyazma nüsxələrinin tekstoloji təhlili

MƏMMƏDOV A..

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyəyə maliyyə yatırımları alman və rus tarixşünaslığında

METODİKA

MƏMMƏDOVA N.

V sinifdə "Ata yurdu"' kursunun təlimində illüstrasiyalarla işin təşkili

RƏYLƏR

FƏRZƏLİYEV Ş.,                  MURADƏLİYEVA E.

Tarixi danışmayan natiqi danışdıran kitab

YUBİLEYLƏR

MUXTAROVA Ə. ƏLİ QIZI S.

Milli qürur və iftixar doğuran ömür

RƏHİMOVA E.

(Yaqub Mahmudovun anadan olmasının 70 illiyi) 70 yaşın zirvəsində

Bookmark and Share