Search

Axtarış

Folklorşünaslıq məsələləri 2010 - VIII buraxılış

MÜNDƏRİCAT

Beynəlxalq Novruz Günü

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndiməsi Şurasısnın sədri M.Kərimovun Qərarı

Elmin istiqamətləri üzrə problem şuraları haqqında əsasnamə

Respublika Elmi Tədqiqtların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının tərkibi

Folklorşünaslıq üzrə problem şurasının tərkibi

Respublika Elmi Tədqiqtların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının bürosu

Qalib Sayılov. Milli folklorşünaslığımızda Azad Nəbiyev assosiasiyası

Zümrüd Səmədova. Elminin dəyəri, sözünün kəsəri ilə ucalan alim ömrü

Azad Nəbiyev. Folklora yaradıcılında fasiləsiz transfer

Azad Nəbiyev. Özbək eposu – dastançı və dastan yaradıcılığı məsələləri

Azad Nəbiyev. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin yeni mərhələsi

Nəbiyeva Ülkər. Bir əlyazmanın müəmmalı taroxinə dair

Ramil Əliyev. Oxşar dəyərlərin gen qaynağı – geneoloji nəzəriyyə

Məhərrəm Cəfərli. “Əsli-Kərəm” dastanının qədim qaynağı

Rafiq Babayev. Bədii həqiqət və milli özünüifadə

Qalib Sayılov. Novruz bayramının fəlsəfi və ritual əsasları

Azad Nəbiyev. Kamalın qudrəti, zəhmətin fərəhi

Azad Nəbiyev. Zirvəyə aparan yollarda

Fidan Qasımova. Mədəni qəhrəman və demiurqların tayfa başçısı, sərkərdə, ata və övliya obrazlarına transformasiyası

Əliağa Cəfərli. “Koroğlu eposunu qədim süjetləri

Sahibə Paşayeva. Azərbaycan əfsanələrinin toplanmasında Sədnik Paşayevin xidmətləri

Vüsal Abiyev. (təbrik)

Bookmark and Share