Search

Axtarış

Folklorşünaslıq məsələləri 2012 - X buraxılış

MÜNDƏRİCAT


MƏRASİM FOLKLORU

Əsədulla Qurbanov Milli və ümumbəşəri bayram (unudulmayan bir xatirə)

Qalib Sayılov Mərasim folklorunun janr spesifikası

Anar Məmmədov Azərbaycanda ekoloji mahiyyətli el adətləri

EPOSŞÜNASLIQ VƏ DASTAN YARADICILIĞI

Ülkər Nəbiyeva Oğuz eposunda “yağı” anlayışının təzahürünə dair

Кенуль Гасанова Эпическая и  мифическая характеристика дели Домрула в «Китаби-Деде Коркуд

DÜNYA FOLKLORU, QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏR, FOLKLOR NƏZƏRİYYƏSİ PROBLEMLƏRİ

Flora Davud qızı “Şah İsmayıl vəGülzar xanım”dastanınınAvqust Fişer tərəfindən alman dilinə tərcüməsi

Kamalya Islamzadeh The plot “Slandered girl” – typology or borrowing?

FOLKLORŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Səhər Orucova “SMOMPK” məcmuəsində Azərbaycan xalq qəhrəmanlıq mahnıları

FOLKLORŞÜNASLIĞIN TARİXINDƏN

Илья Павлович Петрушевский. Академик Василий Владимирович Бартольд

Abdulla Abasov Üzeyir Hacıbəyov və xalq yaradıcılığı.

Mahamad Mamedov Folkloristic activity of the victim of repressions Valı Khluflu

AŞIQ YARADICILIĞI

Maarifə Hacıyeva Dünyanı bəsirət gözü ilə görən Aşıq Veysəl

Almara Nəbiyeva El şairi Laçınlı Çingizin yaradıcılığında vətən həsrətli, yurd nisgilli motivlər

Zümrüd Səmədova Muğanlılı Aşıq Sabir yaradıcılığına bir nəzər

YENİ NƏŞRLƏR

Könül Həsənova “Azərbaycanda Novruz” və ya Novruza elmi yanaşma

Qəzənfər Paşayev Yeni kitab – yeni söz.

İTKİLƏRİMİZ

Etibar Talıblı Novruzu gözləmədi (Professor Azad Nəbiyevin həyat və yaradıcılıq yoluna müxtəsər baxış

YUBİLEYLƏR, TƏDBİRLƏR

Ülkər Nəbiyeva Görkəmli türkoloq, şöhrətli elm təşkilatçısı və böyük müəllim (Ağamusa Axundov – 80)

Bookmark and Share